Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

– vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
– zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu mestskej časti
– zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
– vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
– vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
– zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
– vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov miestneho úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania
– zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti
– prerokováva návrhy majetkových účastí mestskej časti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb
– vyjadruje a k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
– vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje a dáva podnety SIO
– kontroluje dodržiavanie VZN o trhovom poriadku v mestskej časti
– navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v mestskej časti
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

 

Zloženie komisie
predseda: Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc.
členovia: Mgr. Martin Pavlík
Mgr. Boris Hurbanič
Mgr. Zuzana Reisingerová
Ing. Pavel Juhás
Rudolf Požgay
tajomník: Mgr. Lucia Hurbanič

 

 

 

 

Zápisnica z 24.5.2021

Zápisnica z 14.12.2020
Zápisnica z 12.8.2020
Zápisnica z 17.6.2020

Zápisnica per rollam z 

Zápisnica z 23.4.2020 23.4.2020
Zápisnica z 27.01.2020 27.01.2020
Zápisnica z 18.11.2019 18.11.2019
Zápisnica z 12.9.2019 12.09.2019
Zápisnica z 4.6.2019 04.06.2019
Zápisnica z 21.2.2019 21.02.2019
Zápisnica z 30.1.2019 30.01.2019
Zápisnica z 4.9.2018 04.09.2018
Zápisnica z 7.6.2018 07.06.2018
Zápisnica z 23.4.2018 23.04.2018
Zápisnica z 15.2.2018 15.02.2018
Zápisnica z 5.12.2017 05.12.2017
Zápisnica z 26.10.2017 26.10.2017
Zápisnica z 28.9.2017 12.06.2017
Zápisnica z 12.6.2017 12.06.2017
Zápisnica z 11.5.2017 (per rollam) 11.05.2017
Zápisnica z 15.5.2017 15.05.2017
Zápisnica z 27.3.2017 27.03.2017
Zápisnica z 28.2.2017 28.02.2017
Zápisnica z 5.9.2016 05.09.2016
Zápisnica z 20.6.2016 20.06.2016
Zápisnica z 11.4.2016Pripomienky k navrhovanej zmene štatútu Bratislavy 4_2016 11.04.2016
Zápisnica z 31.3.2016 per rollam 31.03.2016
Zápisnica z 25.1.2016 25.01.2016
staršie