Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

 

Zloženie komisie
predseda: Mgr. Boris Hurbanič
členovia: Peter Florek
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková
Ing. Pavel Juhás
Ing. Eliška Maťašková
tajomník: Mgr. Lucia Hurbanič

 

 

 

 

 

 

– vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
– zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu mestskej časti
– zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
– vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
– vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
– zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
– vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov miestneho úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania
– zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti
– prerokováva návrhy majetkových účastí mestskej časti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb
– vyjadruje a k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
– vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje a dáva podnety SIO
– kontroluje dodržiavanie VZN o trhovom poriadku v mestskej časti
– navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v mestskej časti
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Zápisnica 12.2.2024

Zápisnica 30.11.2023

Zápisnica 15.11.2023

Zápisnica 20.9.2023

Zápisnica 7.6.2023

Zápisnica 4.4.2023

Zápisnica 10.2.2023

Zápisnica z 24.5.2021

Zápisnica z 14.12.2020
Zápisnica z 12.8.2020
Zápisnica z 17.6.2020

Zápisnica per rollam z 

Zápisnica z 23.4.2020 23.4.2020
Zápisnica z 27.01.2020 27.01.2020
Zápisnica z 18.11.2019 18.11.2019
Zápisnica z 12.9.2019 12.09.2019
Zápisnica z 4.6.2019 04.06.2019
Zápisnica z 21.2.2019 21.02.2019
Zápisnica z 30.1.2019 30.01.2019
Zápisnica z 4.9.2018 04.09.2018
Zápisnica z 7.6.2018 07.06.2018
Zápisnica z 23.4.2018 23.04.2018
Zápisnica z 15.2.2018 15.02.2018
Zápisnica z 5.12.2017 05.12.2017
Zápisnica z 26.10.2017 26.10.2017
Zápisnica z 28.9.2017 12.06.2017
Zápisnica z 12.6.2017 12.06.2017
Zápisnica z 11.5.2017 (per rollam) 11.05.2017
Zápisnica z 15.5.2017 15.05.2017
Zápisnica z 27.3.2017 27.03.2017
Zápisnica z 28.2.2017 28.02.2017
Zápisnica z 5.9.2016 05.09.2016
Zápisnica z 20.6.2016 20.06.2016
Zápisnica z 11.4.2016Pripomienky k navrhovanej zmene štatútu Bratislavy 4_2016 11.04.2016
Zápisnica z 31.3.2016 per rollam 31.03.2016
Zápisnica z 25.1.2016 25.01.2016
staršie

Správa o činnosti FK za rok 2015

Plán zasadnutí FK na 1. polrok 2016

Plán zasadnutí FK na 2. polrok 2016

Zápisnica z 14.12.2015
Zápisnica z 25.11.2015
Zápisnica z 21.9.2015
Zápisnica z 10.9.2015
Zápisnica z 23.6.2015

Zápisnica KF z 15.6.2015KF 15.6.2015 Príloha 1

KF 15.6.2015 Príloha 2

Zápisnica z 14.4.2015
Zápisnica z 24.3.2015
Zápisnica z 17.3.2015
Zápisnica z 20.10.2014
Zápisnica z 25.8.2014
Zápisnica z 16.6.2014
Zápisnica z 14.4.2014
Zápisnica z 17.3.2014
Zápisnica z 17.2.2014
Zápisnica z 22.10.2013
Zápisnica z 11.9.2013
Zápisnica z 18.6.2013
Zápisnica z 20.5.2013
Zápisnica z 11.4.2013
Zápisnica z 12.2.2013
Zápisnica z 12.12.2012
Zápisnica z 21.11.2012
Zápisnica z 24.10.2012
Zápisnica z 10.10.2012
Zápisnica z 22.8.2012
Zápisnica z 20. 8. 2012
Zápisnica z 4.6.2012
Zápisnica z 16. 4. 2012
Zápisnica z 7. 3. 2012
Zápisnica z 6.2.2012
Zápisnica z 5. 12. 2011
Zápisnica z 29.11.2011
Zápisnica z 12.10.2011
Zápisnica z 18. 8. 2011
Zápisnica z 18.5.2011
Zápisnica z 28.2.2011
Zápisnica z 9.2.2011