Zberný dvor

 

 

 

 

 

 

Prevádzková doba:

Pre všetky druhy odpadu aj bio odpad

Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 10:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00
Sobota 9:00 – 14:00

 

Zodpovedný vedúci:

Dominik Neradovič

Mobil: 0903 967 811

E-mail: neradovic@zahorskabystrica.sk

Nachádza sa na dolnom konci ulice Čsl. tankistov smerom k družstvu DP Devín.

 

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Mestská časť Záhorská Bystrica realizuje pre obyvateľov s trvalým pobytom rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov dvakrát ročne a to v jarnom a jesennom období. Obyvatelia majú možnosť sa takto zbaviť objemného odpadu ako napr. nábytok, dvere, koberce, matrace, sedacie súpravy, podlahoviny a iné. V rámci možností je potrebné objemný odpad rozobrať resp. zmenšiť tak aby zbytočne nezaberal miesto v kontajneri. Do kontajnerov na objemný odpad je prísne zakázané vhadzovať bio odpad, stavebný odpad, pneumatiky, oleje, farby, batérie a podobne.

 

KOMUNÁLNE ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hlavného mesta SR Bratislavy sa realizuje dvakrát ročne a to na jar a na jeseň.

 

Podmienky zberu

Platí výlučne pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy uskutoční zber nebezpečných odpadov za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

KARTA VÝHOD

1. Vjazd na ZD je povolený len osobným automobilom a osobným automobilom s malým prívesným vozíkom

2. Počkajte na nasledovné pokyny obsluhy:

 • kam zaparkovať;
 • do ktorej nádoby umiestniť odpad.

3. Nasledovné odpady v požadovanom stave môžu odovzdať len občania s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Preukážte sa prosím Kartou výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom.

 • Pokosená tráva , lístie, rastliny– ukladajte voľne do kontajnera, nie vo vreciach, nie zviazané.
 • Konáre, haluzina – ukladajte voľne do kontajnera, porezané na menšie časti. Max. dĺžka je 1 meter, z dôvodu efektívneho využitia kontajnera.
 • Objemný odpad– nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Odovzdávajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre.
 • Drobný stavebný odpad– v množstve 100kg na jednu domácnosť za kalendárny rok.
 • Triedený zber v rozsahu – papier, plasty, sklo.
 • Jedlé oleje a živočíšne tuky – takýto druh odpadu umiestňujte v plastových fľašiach, oleje musia byť zbavené zvyškov jedál.

Dodržujte prosím pokyny pracovníkov zberného dvora a noste odpad len vo vyššie uvedenom stave, v opačnom prípade nemôžte dovezený odpad umiestniť na zbernom dvore.

4. Občania a firmy môžu odovzdať nasledovné druhy odpadu v neobmedzenom množstve:

 • Kovový odpad
 • Farebné kovy
 • Batérie a akumulátory
 • Elektroodpad– odber zdarma