Prednosta

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA

mobil: 0901 795 498

prednosta@zahorskabystrica.sk

Prednosta je zamestnancom MČ, ktorého vymenováva a odvoláva starosta a za svoju činnosť zodpovedá starostovi.  Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva, s funkciou prísediaceho na súde, s pracovným pomerom v štátnej správe a s členstvom v dozornej rade právnických osôb s majetkovou účasťou mestskej časti. Prednostu zastupuje počas jeho neprítomnosti starostom poverený zamestnanec MÚ.

Prednosta miestneho úradu najmä:

 1. riadi, koordinuje a kontroluje prácu MÚ,
 2. zabezpečuje hospodársky chod úradu,
 3. zabezpečuje zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov,
 4. eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov mestskej časti v rámci toho určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu mestskej časti alebo tohto organizačného poriadku,
 5. kontroluje splnenie stanovených úloh jednotlivými referátmi MÚ a v prípade zistených nedostatkov prijíma opatrenia na ich odstránenie a zamedzenie opakovania,
 6. navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ich nemohol vyriešiť vo vlastnej kompetencii,
 7. pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných smerníc miestneho úradu,
 8. zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným,
 9. podpisuje písomnosti a  schvaľuje finančné operácie v rozsahu svojich  kompetencií,
 10. na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách a revíziách,
 11. koordinuje prácu a termín zasadnutí komisií MZ,
 12. zabezpečuje prípravu zasadaní MZ, rozpracovanie uznesení MZ, vyhotovuje záznamy zápisníc z rokovaní MZ, eviduje uznesenia MZ, vedie evidenciu splnených a nesplnených uznesení,
 13. vytvára organizačno-technické podmienky pre prácu poslancov