Organizácie

Organizácie pôsobiace pod záštitou mestskej časti Záhorská Bystrica.

Gbelská 8 (Zdravotné stredisko zozadu)

Stránkové dni:
Pondelok 15:00 – 17:00 hod.
Streda 15:00 – 17:00 hod.

V čase neprítomnosti okrskárov kontaktujte MsP expozitúru Dúbravka IV. – stála 24 h. služba 02/ 645 343 51.

Tiesňové volanie: 159

MsP Dúbravka: 02/645 343 51

Naši okrskári:
Igor Šimunič – 0902 921 719
okrskarmspzb@gmail.com
Igor Achberger – 0911 921 702

Občania mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica môžu svoje poznatky týkajúce sa porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pracovisko OS MsP Dúbravka na číslo 6453 4351, prípadne na skrátené číslo mestskej polície 159 alebo podnety zasielať mailom na okrskarmspzb@gmail.com.

KNIŽNICA FUNGUJE V ĽUDOVOM DOME OD 19. JÚLA
 

Knižnica má nový program – Biblib

Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici zakúpila nový knižničný program Biblib, ktorý je prevádzkovaný online. Každý čitateľ aj budúci čitateľ si vie na internete pozrieť jej ponuku. Stačí ak do „googlu“ napíšete muzb.biblib.sk. A ste tam. Otvorí sa vám hlavná stránka, na ktorej sa dočítate kontaktné údaje aj otváracie hodiny knižnice. Ak kliknete na online katalóg uvidíte, aké má knižnica v ponuke knihy a či sú voľné alebo požičané. Systém je zrozumiteľne napísaný a určite ho každý zvládne. V systéme bude mať každý čitateľ aj svoj čitateľský preukaz, v ktorom sa mu evidujú požičané knihy. Veríme, že takáto novinka prispeje k skvalitneniu služieb v knižnici. Nezabúdajme, že v knižnici nekričíme, nebeháme a správame sa slušne.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Každá vrátená kniha je vydezinfikovaná a oddychuje v „povinnej karanténe“. Nemusíte sa báť prenosu vírusu.
 

Radosť pre čitateľov

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Miestna knižnica Záhorská Bystrica

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutie dotácie vo výške 1 200 €, na nákup nových kníh do miestnej knižnice.

Náš knižničný fond sa vďaka dotácie rozrástol o 121 titulov kníh, z čoho niektoré knihy sme zakúpili duplicitne. Spolu sme zakúpili 158 kníh. Sú medzi nimi knihy pre najmenšie deti, predškolákov, povinná literatúra, romány, detektívky aj poézia.

 
Kontakt:
besedicova@zahorskabystrica.sk

Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici
841 06 Bratislava, Sv. Pia X. 3

Zodpovedá osoba: Viera Marošová

kniznica@zahorskabystrica.sk

tel.kontakt:  0918 425 056

Pondelok:  14:00 – 17:00
Streda:       14:00 –17:00
Piatok:       14:00 – 17:00

Knižničný poriadok
1. Požičiavať si knihy z knižnice má právo len čitateľ knižnice, po preukázaní sa čitateľským
preukazom
2. Poplatok za členstvo je /na kalendárny rok/ :
Deti do 15 rokov 1,00 EUR
– Deti do 15 rokov 1,00 EUR
– Dôchodcovia , ZŤP a pober. dávok v hmotnej núdzi 0,50 EUR
– Študenti stredných a vysokých škôl 2,00 EUR
– Dospelí 3,00 EUR
Právnická osoba 10,00 EUR
3. Svojím vlastnoručným podpisom na prihláške dospelý čitateľ potvrdzuje, že je oboznámený s
knižničným poriadkom a že ho bude dodržiavať. U detí do 15 rokov prihlášku podpisuje zákonný zástupca.
4. Výpožičná doba u kníh je 31 dní, u časopisov 7 dní. Po jej uplynutí môže knižnica, ak titul
nežiada iný čitateľ, predĺžiť výpožičku na ďalšie výpožičné obdobie.
5. Každý čitateľ je povinný s vypožičanými knihami zaobchádzať šetrne a včas ich vracať. Je tiež
povinný hlásiť zistené poškodenie kníh, v opačnom prípade je za ne sám zodpovedný.
6. Poplatky za upomienky pri prekročení výpožičnej doby :
I. písomná upomienka po 62 dňoch výpožičky 1,00 EUR
II. písomná upomienka s výzvou po 93 dňoch výpožičky 2,00 EUR
III. starostova upomienka po márnej výzve po 124 dňoch 5,00 EUR
7. Ostatné poplatky
– Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu 1,00 EUR
8. Stratenú, alebo poškodenú knihu je čitateľ povinný nahradiť rovnakým titulom
9. Knihy, ktoré si čitateľ požičal z knižnice, nemá právo požičiavať iným osobám
10. Ak sa v rodine čitateľa vyskytne nákazlivá choroba, je povinný to oznámiť pracovníkovi knižnice a počas choroby je zákaz požičiavania kníh z knižnice.
11. Návštevník knižnice sa musí preukázať členským preukazom. Najnovšie čísla novín a časopisov sa požičiavajú jen na čítanie v knižnici.
12. Pracovník knižnice má právo odňať čitateľstký preukaz osobe, ktorá vedome poškodzuje knižničný fond, alebo svojim správaním vzbudzuje v knižnici pohoršenie.

V Záhorskej Bystrici 22. januára 2010

 

Miestny spolok
Slovenský červený kríž – Záhorská Bystrica

predseda:

Ing. Daniela Martinčičová

Tel. 0911 204 310

Červený kríž

Hnutie Červeného kríža založil Henry Dunat r. 1863 v Ženeve. Československý Červený kríž sa stal členom toho hnutia v roku 1919. V máji v roku 1952 vznikla miestna skupina Červeného kríža v našej obci. Jej zakladateľom a prvým predsedom sa stal dôstojný pán farár Dr. Otto Holúsek. V tomto období pôsobil v našej obci. Bol to on, čo vniesol do mysle našich predchodcov, spoluobčanov lásku k blížnym a pomoc v núdzi – tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Touto ideou sme naplnení i my a snažíme sa pokračovať v jeho započatom diele. Roky postupných spoločenských zmien v našej krajine sa silne dotkli aj nás. Ľudia majú stále menej času ale i chuť na dobrovoľnú činnosť. No napriek týmto skutočnostiam sa domnievame, že situácia nie je až taká zlá. V našej obci stále pracuje dobrovoľný Miestny spolok Červeného kríža. Sú medzi nami ľudia, ktorí sú ochotní obetovať sa a pomôcť ľuďom. Poslanie Červeného kríža zostáva stále to isté.
Rozdávať lásku a pomáhať ľudom rôznymi formami na rôznych miestach.
Najšlachetnejším činom je pomoc na záchranu ľudského života, najhumánejší skutok, ktorý môže človek človeku poskytnúť je darovať svoju krv človeku, ktorý je v bezprostrednom ohrození života. A preto sme veľmi radi, že sa v našej obci každoročne v decembri koná bezpríspevkový odber „Adventná kvapka krvi“. Naši občania pochopili veľký význam tejto pomoci. Táto vysoko humánna činnosť má nesmiernu hodnotu, lebo predstavuje ľudskú spolupatričnosť a nezištnosť.
Nie je nám ľahostajne ani prostredie a okolie v ktorom žijeme. O tom svedči celoročná starostlivosť našich členiek o kaplnku a hroby pochovaných kňazov na našom cintoríne. Spolu s Miestnym úradom sme opravili hrob tu pôsobiaceho veľadôstojného pána farára Kofrániho. Naše členky sa tiež s ochotou starajú o okolie kostola a sochy sv. Floriána.
Vyškolené pracovníčky Miestneho spolku červeného kríža poskytujú odbornú pomoc pri všetkých verejných podujatiach konaných v našej obci. Pravidelne uskutočňujeme školenie pre deti a mládež v Základnej škole. Aktívni mladí členovia pokračujú už tretí rok v projekte Evička a deti. Najstarších členov Miestneho spolku si uctíme návštevou a malým darčekom. Päť rokov prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity sme si adoptovali
8. ročného chlapčeka na ďiaľku z Indie z mesta Karnataka menom Nagaraj. Vďaka nám chodil do školy, kde sa naučil písať a čítať. Minulý rok nám poslal ďakovný list vlastnoručne napísaný, že nám ďakuje, že teraz on učí svojich súrodencov a tých ktorí to potrebujú.
Veľkým duchovným a kultúrnym zážitkom bola naša púť do Ríma s duchovným otcom Antonom Solčianským. Ďakujeme ešte aj dnes Pánu Bohu za tie nádherné chvíle a za kňaza, ktorý nám dokázal tak nádherne a fundovane prerozprávať, to čo sme okolo seba videli. Na jeseň v roku 2010 sme uskutočnili výlet do Holiča a kráľovského mesta Skalica. Prvá naša zastávka bolo v Holiči na miestnom Cintoríne, kde sme položili kyticu na hrob zosnulého dekana dr. Otta Holúska zakladateľa a dlhoročného funkcionára Červeného kríža v našej obci. Nad hrobom sme s úctou zaspomínali na túto pre nás tak významnú osobnosť.
Plánujeme i naďalej uskutočňovať prednášky o zdraví a zdravej výžive.
Po niekoľkých rokoch sa nám podarilo obnoviť burzu šatstva a iných predmetov.

Červený kríž je najuznávanejší symbol na svete, je to symbol neúnavnej energie a nezlyhávajúcej pomoci a tiež stáleho záujmu o druhých . Inak povedané Červený kríž je svetlom v temnote – a našou povinnosťou je, starať sa, aby toto svetlo nikdy nevyhaslo. Život bez lásky je veľký nezmysel, ale život s rozdávajúcou láskou je šťastie a radosť.
Výbor
Miestneho spolku Slovenského červeného kríža

PVN_logo

 

 

 

OZ POZITÍVUM V NÁS založené pre všetkých: mladých i tých skôr narodených, „Starobystričanov“ i „Novobystričanov“ zameriava svoju činnosť najmä na

– vzdelávacie aktivity v Akadémii tretieho veku,

– športové aktivity (PILATESpre ženy, JOGU a BODY TONING pre mužov a ženy),

– cestovateľské aktivity (zájazdy).

Kde cvičíme:

Zrkadlová sála POKOJNE

Záhorská 1, Bratislava – Záhorská Bystrica

Kontakt:

OZ POZITÍVUM V NÁS

e-mail: info@pozitivumvnas.sk

tel.: +421 907 607 255

facebook: https://www.facebook.com/pozitivumvnas

Všetky informácie o združení nájdete na web stránke : http://oz-pozemky-zb.webnode.sk

Všetky informácie o Lesnom pozemkovom spoločenstve v Záhorskej Bystrici nájdete na novej web stránke urbáru: http://urbar-zahorska.webnode.sk

Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Bystrica, 841 06 Bratislava

dhz

História:

Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici má bohatú, vyše 135-ročnú históriu. Bol založený medzi prvými hasičskými zbormi na Záhorí v októbri 1879 a naša obec sa vtedy uvádzala ako Bratislavská Bystrica. Zakladateľmi a prvými funkcionármi boli Pavel Masarovič – ktorý bol aj prvým veliteľom, učiteľ Peter Matulay – ktorý bol prvým predsedom, František Orth a ďalších asi 15 občanov. V našej obci máme až tri sochy patróna hasičov – sv. Floriána, jednu na malom námestíčku za farou, druhú priamo na oltári v kostole a tretiu na priečelí veže hasičskej zbrojnice. Výraznú podporu mali dobrovoľní hasiči aj u miestnych cirkevných predstaviteľov a to u d.p. Kofrányiho, ktorý bol známy svojimi technickými vynálezmi a patentmi a p. farár Rosíval a Florek boli neskôr predsedami spolku. V roku 1883 bola zakúpená prvá ručná striekačka a darom získaná prvá zástava. Hasičská striekačka z roku 1905 a ďalšie dve zástavy, ktoré hasičom darovali občania v roku 1922 a 1932 sa zachovali dodnes a nechýbajú na žiadnej slávnostnej udalosti. Významný rozvoj dobrovoľného hasičstva v povojnových rokoch umožnil našej obci v roku 1945 zakúpiť prvé motorové vozidlo so striekačkou a kompletným vybavením zn. Praga RN. Ďalším dôležitým medzníkom v histórii hasičského zboru bola výstavba hasičskej zbrojnice za pomoci vtedajšieho Miestneho národného výboru , členov Dobrovoľného požiarneho zboru a občanov Záhorskej Bystrice a jej odovzdanie v roku 1961. V tomto období mal vtedajší dobrovoľný požiarny zbor až 108 členov. Postupný rozvoj a skvalitnenie požiarnej ochrany v obci prinieslo každé ďalšie získanie modernejšej techniky a to: požiarneho mot. vozidla TATRA 148 CAS-32, AVIA, prenosných motorových striekačiek PPS-8 a PPS-12 a vozidla LIAZ CAS-25, niektoré nám slúžia dodnes.

Dobrovoľný hasičský zbor vlastní okrem už vyššie uvedených, aj ďalšie vzácne exponáty dobovej hasičskej techniky, výzbroje, výstroje, ale aj dokumentácie. Žiaľ, tieto exponáty sú uskladnené na viacerých miestach a v nevyhovujúcich podmienkach.

A preto chceme toto významné svedectvo tradície nášho hasičského zboru v živote obce odovzdať aj ďalším generáciám a zriadiť múzeum histórie DHZ a sprístupniť ho občanom.

Súčasnosť:

Po prelomovom roku 1989, kedy došlo k podstatným zmenám vo vrcholových orgánoch Dobrovoľnej požiarnej ochrany, náš požiarny zbor neprestal plniť svoje poslanie – chrániť život a majetok občanov pred požiarmi, živelnými pohromami a pomáhať v iných kritických situáciách. Okrem zásahovej činnosti pri požiaroch sa vykonávali preventívne protipožiarne kontroly v obytných a hospodárskych budovách v obci, požiarno-asistenčné služby počas žatevných prác a pri väčších spoločenských podujatiach v našej mestskej časti. Hasiči poskytujú pomoc pri mimoriadnych živelných udalostiach ako napr. odčerpávanie prívalovej vody, preplach kanalizácie, odstránenie polámaných stromov, ale aj pri skvalitnení životného prostredia, napr. polievaním verejnej zelene.

Za svoju obetavú a vysoko odbornú zásahovú činnosť pri mimoriadne náročných zásahoch, ako boli rozsiahle lesné požiare v okrese Malacky v auguste1992, alebo pri povodni na rieke Morava a Dunaj v auguste 2002 a v júli 2013, bolo našim hasičom udelené vyznamenanie od Ministerstva vnútra SR – odboru PO, Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v SR a primátora hlavného mesta SR Bratislavy. K zabezpečeniu rýchlej a účinnej pomoci pri podobných mimoriadnych situáciách bolo aj našim hasičom zapožičané v roku 2015 od Ministerstva vnútra SR nové hasičské vozidlo IVECO Daily – CAS 15 a prívesný vozík s protipovodňovým vybavením.

Dobré výsledky sme dosiahli aj v práci s mládežou. Mali sme družstvá žiakov aj žiačok, ktoré sa mnoho rokov zúčastňovali na súťažiach mladých požiarnikov DPO SR – PLAMEŇ. Viackrát boli víťazmi okresných a krajských kôl a postúpili až do republikovej súťaže. Niektorí vytrvalo pokračovali aj v kategórii dorastencov a po dovŕšení plnoletosti zostali verní hasičskému zboru a stali sa jeho riadnymi členmi a omladli členskú základňu DHZ. Náš Dobrovoľný hasičský zbor bol poverený DPO SR organizovaním viacerých ročníkov okresného a krajského kola súťaže mladých požiarnikov – PLAMEŇ. Vyše 20-ročná tradícia našej každoročnej súťaže hasičských družstiev z okolia, o „Putovný pohár starostu mestskej časti BA-ZB“, bola počas rokov 2010 – 2015 prerušená, nakoľko po sprivatizovaní futbalového štadióna nebol iný vhodný terén na výcvik a realizáciu súťaže. Od roku 2012 máme od MČ-ZB v prenájme objekt veže Poľný mlyn a k nemu nám Družstvo podielnikov Devín – ZB v roku 2014 poskytlo priľahlý pozemok na zatrávnenie a vybudovanie cvičiska a zároveň vhodného areálu pre hasičské súťaže.

Dobrovoľný hasičský zbor je nezisková organizácia a všetku svoju činnosť vykonáva vďaka ochote svojich členov obetovať svoj voľný čas a námahu v prospech širokej verejnosti.

Usilujeme sa nesklamať dôveru občanov Záhorskej Bystrice a zároveň chceme pokračovať v tradícii našich predchodcov a ich historický odkaz chceme odovzdávať aj budúcej generácii. Naša snaha bola naposledy ocenená pri príležitosti 700-ročného jubilea obce v roku 2014, kedy sme tiež oslávili aj 135-ročné jubileum Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Bystrica a bola nám udelená zlatá plaketa za rozvoj života v obci a neskôr mestskej časti BA.

Veríme, že Vás zaujal prehľad činnosti Dobrovoľného hasičského zboru, alebo ste už mohli využiť pomoc našich hasičov a rozhodnete sa podporiť ich nielen morálne. Peňažné dary môžete poukázať na náš účet v Slov. sporitelni číslo SK93 0900 0000 0000 1146 9840 (do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno, aby sme vedeli komu máme poďakovať).

Predseda DHZ – Anton Urdovič

Tel. kontakt: 0905 251196

Veliteľ DHZ – Pavel Liďák

Tel. kontakt: 0903 753 845

Kontakt: dhzzb.ba@gmail.com

 

BA-Záh. Bystrica, apríl 2017

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (v skratke SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

 1. Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
 2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
 3. Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
 4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
 5. Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
 6. Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
 7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
 8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má v obci Záhorská Bystrica svoju tradíciu. Jej posledným predsedom bol pán Emanuel Polák. Táto organizácia však prirodzenou cestou zanikla. Vstupom niektorých občanov mestskej časti Záhorská Bystrica do z.o. SZPB č.12 sa boj za národné oslobodenie, proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť neprerušil.

Kontakt: JUDr. Miroslav Rác, Československých Tankistov 196, 841 06 Bratislava, szpb.ba12@gmail.com

Web stránka http://szpb-ba12.unisep.eu/

Názov: Bystrický prameň n. o.

Sídlo: Sv.Pia X.1 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

IČO: 45 735 891

Senior taxi: +421 949 82 82 93

http://bystrickypramen.webnode.sk/kontakt/

Cestu k poznaniu nových ľudí a vytvoreniu nových priateľstiev medzi rodinami sme si postupne našli vďaka otvorenosti duchovného otca Antona Solčianskeho. Po návšteve prvej svätej omše nás privítal a so srdečným úsmevom nás potom opakovane zastavil a rozprával sa s nami..

Dokázal veľmi citlivo spozorovať osamelosť novo prisťahovaných matiek s malými deťmi, ktorých manželia väčšinou celý deň pracovali.

Vycítil tak potrebu nejakým spôsobom spojiť tieto matky s malými deťmi. Dagmar Haňdiaková a Alexandra Kolenová sa teda rozhodli podľa vzoru iných materských centier vytvoriť miesto, kde by sa matky mohli stretnúť, porozprávať, vymeniť si skúsenosti a naše malé detí mohli spoznávať svojich prvých kamarátov….

Bolo založené MC bl. sestry Zdenky, aby naplnilo potreby mamičiek a rodín.
Otec Anton Solčianský nám otvoril dvere do Farskej budovy, kde sme si svojpomocne vytvorili prvú herňu a prvý program. V tomto období vznikali medzi nami priateľstvá.Už v tom čase, otec Anton rozpoznal potrebu, aby vzniklo Občianske združenie, ktoré nazval Hlas nádeje. Cieľom bolo, aby OZ mohlo finančne pomáhať, rozvíjať rôzne farské aktivity. Bola to nadčasová myšlienka a dnes vidíme jej ovocie.

Dnes mamičky majú miesto a priestor, kde sa môžu stretávať a spoznávať nové rodiny v dňoch, keď slniečko nesvieti, vonku je mokro, zima a veterno.. Krásnou myšlienkou bolo vytvorené príjemné a bezpečné miesto, kde sa stretávajú rodiny, deti a mladí, ktorí sa tu môžu hrať, zabávať, učiť a rozvíjať.

Postupne sa mohli napĺňať predstavy o fungujúcom materskom centre:

 • vytvoriť a ponúknuť všetkým záujemcom priestor pre detskú hru,
 • organizovať záujmové a rozvojové krúžky pre detičky od malička až po školský vek,
 • poskytnúť mamičkám miesto a možnosti na sebarealizáciu – rozvíjať vlastné projekty, zapájať sa do organizovania programu, podujatí, tvorivých dielní a pod.,
 • vytvoriť miestečko na príjemné stretnutia , vzájomnú podporu radostí a starostí vyplývajúcich z ich statusu matiek,

V roku 2006 bola za riaditeľku zvolená Ľudmila Antalová a je aj naďalej.

V práci duchovného otca Antona Solčianskeho pokračoval od roku 2009 duchovný otec Ľudovít Pokojný, ktorý pokračuje v ďalších aktivitách a aj jeho zásluhou sa rozširuje naše spoločenstvo. Založil tradíciu farských letných táborov, ktoré sa organizujú v júli v zákutiach Slovenska.

Po rekonštrukcii a dobudovaní fary sa mohlo MC presťahovať do úplné nových priestorov. Pričinením otca Ľudovíta bola vybudovaná Materská škola bl. Zdenky Schelingovej. Za jeho pôsobenia vzniklo nové logo OZ. Práve vďaka nemu boli realizované projekty ako vznik Pastoračného centra ktoré sa stalo tým skutočným miestom stretávania sa deti našej farnosti- organizujú sa tu pravidelne stretnutia detí a mladých či nácviky nášo farského mládežníckeho zboru.

Medzi obľúbené patrili prednášky a tiež hudobné cvičenia pre deti a mamičky.

Okrem návštevnosti herne sa začali organizovať rôzne akcie pre deti aj rodiny: karneval, MDD, Deň otcov, denný tábor „Nádej“,Pobytový tábor Zoška, Rozprávková noc, Turešinafest, Dyňobranie, sv. Martin, sv. Mikuláš…

Našu dobrovoľnícku prácu pre rodiny, deti a mládež môžete podporiť aj vy prídte sa k nám pozrieť.

Poď a podaj pomocnú ruku!

Kontakt:

Štefana Majera 9

841 06 Bratislava

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK5909000000000178310743

IČO: 30855713

DIČ: 2021842977

Informácie

p.Antalová 0907 152 756

Róbert Krett 0902 583 178

Viac tu: http://www.mc-blzdenky.sk/

city kids

Hľadáte pre deti alternatívu klasickej družiny?

Sme občianske združenie a prichádzame v Záhorskej Bystrici s projektom CITY KIDS, ktorého zámerom je vzdelávanie, pohyb a konverzácia v anglickom jazyku.

Systém vzdelávania je určený deťom od útleho veku až po tínedžerov.

Od prvej hodiny deti neustále komunikujú v angličtine, hodiny sú zábavné a simulujú živé anglické prostredie. Našim cieľom je naučiť deti sebavedome sa vyjadrovať a vybudovať pozitívny vzťah k tomuto jazyku. Deti si postupne budujú slovnú zásobu a učia sa nové gramatické javy.

Zameriavame sa vo významnej miere i na športové aktivity. Šport, telesná výchova, základná pohybovka, či tanečné prvky budeme postupne rozvíjať tak, aby deti pocítili prirodzenú radosť z pohybu. Aktivita by mala byť súčasťou plnohodnotného života, ktorá je ruka v ruke so zdravým životným štýlom. Našim cieľom je zapojiť akúkoľvek pohybovú aktivitu do denného režimu detí.

Výučbu realizuje náš team skúsených a odborne kvalifikovaných lektorov a inštruktorov. Ponúkame formu výučby individuálne alebo v skupinovej forme.

V letných mesiacoch sme pripravení realizovať rôzne kempy a tábory za účasti native spíkrov a profesionálnych koučov.

Určite vieme pripraviť zábavné detské podujatia, detské eventy, prednášky odborníkov na životosprávu a v neposlednom rade prednášky s rôznou problematikou u dospievajúcich detí.

Chceme, aby naše deti využili čas zmysluplnými a obohacujúcimi aktivitami vo svojom bydlisku a nemuseli za niektorými aktivitami dochádzať mimo Bystrice,“.

V hlave máš rozum, v topánkach vlastné nohy. Môžeš ísť akoukoľvek cestou, pre ktorú sa rozhodneš “

Dr.Suess

Centrum City Kids otvárame 1. októbra 2018

Adresa: Záhorská 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

 

Prihlášky a bližšie informácie o kurzoch môžete získať na

0948 645 149

City Kids Bratislava

Harmonogram City Kids

KRÚŽOK Taekwondo

Mikulášska Disco-párty a nábory do Sporty kids a taekwondo

www.szbystrican.sk

www.facebook.com/bystrican.zahorskabystrica

Bystričan opäť v kostole

Bystričan v Čunove

Čo nového v Speváckom zbore Bystričan

Príjemný večer v Doľanoch

Spevácky zbor Bystričan na slávnosti Dňa ústavy Slovenskej republiky

Konc jak živé – marec 2022

Bystričan smúti – december 2022

Vianoce v speváckom zbore Bystričan 2023

Spevácky zbor Bystričan má svoje začiatky v deväťdesiatych rokoch, keď vznikol pri Miestnom odbore Matice slovenskej pod vedením Štefana Liďáka. Od roku 1996 do roku 2004 ho viedol Doc. Jaroslav Kotleba, CSc. a v súčasnosti zbor vedie jeho zbormajster JUDr. Štefan Martinkovič zo Záhorskej Bystrice. Spevokol je živým organizmom v ktorom sa striedajú mnohí speváci a speváčky, tak zo Záhorskej Bystrice, ako aj z okolia Bratislavy. Hlavným obsahom zboru sú ľudové piesne z oblasti Záhoria, čerpané zo zborníkov záhoráckych piesní, ktoré zozbieral a vydal Dr. Janko Blaho.
Spevácky zbor obohacuje podujatia poriadané mestskou časťou Záhorská Bystrica, ako aj inými občianskymi združeniami v obci, vrátane miestnej farnosti. Vystupuje na miestnych podujatiach akými sú stavanie mája, Súsedé súsedom, kultúrne večery v Ľudovom dome, omše a koncerty v chráme sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Na požiadanie s kultúrnym programom prispieva na podujatiach spoločenských, občianskych združení a spolkov v obci.
Svojou angažovanosťou sa spevácky zbor Bystričan prejavuje i navonok – mimo obce a to nielen v rámci Slovenska, ale aj za hranicami SR, ako to bolo i v ostatných rokoch, kedy súbor Bystričan reprezentoval aj miestnu časť Záhorská Bystrica a to v Českej republike, v Rakúsku a Chorvátsku. Osobitnou prezentáciou súboru, reprezentáciou obce sú podujatia s medzinárodnou účasťou, kde zbor vystupuje pred poslucháčmi odborníkmi a vedeckými pracovníkmi z mnohých krajín celeho sveta, ktorí navštívili Slovensko, za účelom účasti na odborných a vedeckých seminároch.
Napríklad len za rok 2008 súbor absolvoval cca 50 vystúpení, väčšieho, ale aj menšieho rozsahu ako Záhorácky bál Bratislava, Most pri Bratislave, festival S Bystričanma pri muzice, Miestny odbor Matice Slovenskej v Slovenskom Grobe, Medzinárodné sympózium Kramáre, Limbach, kultúrne leto Láb, Dni zelá Stupava, Miestny odbor Matice Slovenskej Podunajské Biskupice, festival národnej piesne Devínska Nová Ves, vystúpenia v meste Bratislava (Ústredie Matice Slovenskej), adventné koncerty v Malženiciach, Moste pri Bratislave, Záhorskej Bystrici a mnohé ďalšie iné podujatia.
Všetci speváci sú amatéri, no k spevu majú vrúcny vzťah a veľmi radi propagujú zanechané kultúrne dedičstvo tejto oblasti. Spevácky zbor má základňu v Záhorskej Bystrici a tvorí ho 23 členov pod vedením zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča.
Zbor sa teší podpore väčšiny obyvateľov Záhorskej Bystrice a miestnej samosprávy pod vedením starostu obce Ing. Jozefa Krúpu.

Naši partneri