Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 BRATISLAVA
IČO: 604 887
štatutár – Ing. Jozef Krúpa – starosta
webové sídlo – www.zahorskabystrica.sk
E-mail – starosta@zahorskabystrica.sk
– sekretariat@zahorskabystrica.sk
IBAN SK75 0200 0000 0000 0122 9042

Podateľňa / ústredňa: 02 6595 6110
Sekretariát starostu: 02 6595 6210

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

zverejnené dňa 1.7.2021

Predmet zákazky:

Modulová škola 4 triedy základnej školy + šatne a sanita v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

Opis zákazky:

4 Triedy ZŠ (kapacita triedy 2x25detí, 2x30detí) zo zázemím –   šatne, kabinet, chodba, vyhotovenie podľa normovaných požiadaviek na priestor, svetelnosť, hygienu a požiarnu bezpečnosť v zmysle projektovej dokumentácie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kontajnerová škola situácia

Výzva na predloženie ponuky

zverejnené dňa 31.05.2021

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica

Cenovú ponuku žiadame vypracovať na základe priložených dokumentov (výkaz výmer s jednotlivými položkami, projekt – výkresová časť a sprievodná správa).

Z výkazu výmer požadujeme naceniť všetky položky okrem položky č. 20 – digitálna informačná tabuľa, 2 ks.

Výsledná cena zákazky musí byť uvedená s DPH.

Ponuku žiadame zaslať do utorka, 08.06.2021 do 12:00 hod., na emailovú adresu koszegiova@zahorskabystrica.skkrajcirova@zahorskabystrica.sk .

Ponuky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá medzi MČ BA – Záhorská Bystrica a vybraným zhotoviteľom.

Pre bližšie informácie kontaktujte povereného pracovníka na VO: Ing. H. Köszegiová – 0903 414 966

 

Projekt bude spolufinancovaný z IROP v rámci výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-512-005. Z toho dôvodu zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o príspevku z MAS.

6. Zadanie s výkazom výmer a poznámkami – Záh.Bystrica A02 A01 sprievodna sprava A08 A04 A03 A05 A06 A07

Výzva na predloženie ponuky

zverejnené dňa 09.06.2021

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:

„DIGITÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA – TOTEM“ v rámci projektu „Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica

Cenovú ponuku žiadame vypracovať na základe priloženého dokumentu s technickými špecifikáciami. Technické parametre: minimálna veľkosť LCD displeja: 55″

Výsledná cena zákazky musí byť uvedená s DPH.

Ponuku žiadame zaslať do stredy, 16.06.2021 do 12:00 hod., na emailovú adresu koszegiova@zahorskabystrica.skkrajcirova@zahorskabystrica.sk .

Ponuky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá medzi MČ BA – Záhorská Bystrica a vybraným zhotoviteľom.

Pre bližšie informácie kontaktujte povereného pracovníka na VO: Ing. H. Köszegiová – 0903 414 966

Projekt bude spolufinancovaný z IROP v rámci výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-512-005. Z toho dôvodu zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o príspevku z MAS.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – digitalna uradna tabula

Prehľad zákaziek zadávaných obstarávateľom Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/6569