Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti (odborníkov), ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

   Skratka Názov komisie predseda
    KSVaZ Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
KK Komisia kultúry Mgr. Martin Besedič, PhD.
KŠMaI Komisia školstva, mládeže a informatizácie Mgr. Mária Šebíková
KF Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc.
KVaD Komisia výstavby a dopravy Ing. Peter Kopčák
KPaLH Komisia pozemková a lesného hospodárstva Daniel Liďák
KnOVPaŽP Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia Miloslav Sajan
KnOVZ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Bohuslav Blecha
KŠaCR Komisia športu a cestovného ruchu Ing. Ivan Bošňák