Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti (odborníkov), ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

   Skratka Názov komisie predseda
    KSVaZ Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Bc. Nina Martinčičová
KK Komisia kultúry Mgr. Martin Besedič, PhD.
KŠMaI Komisia školstva, mládeže a informatizácie prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
KF Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania Mgr. Boris Hurbanič
KVaD Komisia výstavby a dopravy Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková
KPaLH Komisia pozemková a lesného hospodárstva Daniel Liďák
KnOVPaŽP Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia Peter Florek
KnOVZ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
KŠaCR Komisia športu a cestovného ruchu Ing. Eliška Maťašková