Komisia športu a cestovného ruchu

Komisia športu a cestovného ruchu

– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času
– vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností
pre výstavbu a prevádzku nových športových a rekreačných zariadení
– kontroluje účelnosť vynakladania pridelených finančných prostriedkov
na podporu športu a telovýchovy z rozpočtu mestskej časti
– organizuje športové podujatia na území mestskej časti
– dohliada na činnosť miestneho futbalového klubu
– napomáha rozvoju prihraničného cestovného ruchu (Rakúsko, Morava)

Zloženie komisie
Predseda Ing. Ivan Bošňák
Členovia Bohuslav Blecha
Ing. Marcel Horváth
Mgr. Tomáš Lendel
Bohuš Pilváň
Ing. Roman Weinštuk
Bc. Dominik Neradovič
Tajomník Martin Kubovič

Zápisnica

Zápisnica z 11.04.2021

Zápisnica z 05.05.2020 

Zápisnica 22.04.2020 22.04.2020
Zápisnica z 19.11.2019 19.11.2019
Zápisnica z 07.10.2019 07.10.2019
Zápisnica z 14.5.2019 14.052019
Zápisnica z 25.3.2019 25.03.2019
Zápisnica z 05.03.2019 05.03.2019
Zápisnica z 18.02.2019 18.02.2019
Zápisnica z 25.10.2017 25.10.2017
Zápisnica z 27.2.2017 27.02.2017
Zápisnica z 11.1.2017 11.01.2017
Zápisnica z 18.8.2016 18.08.2016
Zápisnica z 4.5.2016 04.05.2016
Zápisnica z 13.1.2016 13.1.2016
staršie