Miestny kontrolór

Ing. Vladimír Mráz

mraz@zahorskabystrica.sk

 

Miestny kontrolór je pracovníkom MÚ, ktorého na dobu 6 rokov volí a odvoláva MZ a za svoju činnosť zodpovedá miestnemu zastupiteľstvu.

Miestny kontrolór najmä:

  1. vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti MČ ( patrí sem výkon samosprávnych funkcií MČ),
  2. kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu MČ a nakladanie s majetkom MČ,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečnému účtu a k inventarizácii majetku MČ, a to ešte pred ich schválením v MZ,
  4. zúčastňuje sa na zasadnutiach MZ s hlasom poradným,
  5. je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s MČ,
  6. plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu MČ, alebo ktoré mu uloží MZ,
  7. predkladá výsledky kontroly a najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti priamo MZ,
  8. spolupracuje s príslušnými orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými MČ zo štátneho rozpočtu,
  9. vybavuje sťažností, petícií a kontroluje vybavenie žiadostí o informácie,
  10. zúčastňuje sa na kontrole rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.