Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a matrika

Božena Kubíková

tel.: 02/65 456 0460903 414 157

kubikova@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • vykonáva matričnú agendu, zabezpečuje občianske obrady osvedčovanie podpisov a listín,
 • zabezpečuje spoločné stravovanie zdravotne postihnutých, starých občanov a pracovníkov MÚ,
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami činnými v oblasti sociálnych služieb,
 • vykonáva pokladničnú službu,
 • vedie evidenciu žiadostí o JPD a zodpovedá za ich likvidáciu,
 • koordinuje činnosť súvisiacu s poskytovaním opatrovateľskej služby,
 • vyhľadáva obyvateľov odkázaných na sociálnu výpomoc,
 • organizuje voľno časové aktivity občanov v dôchodkovom veku,
 • metodicky riadi a kontroluje činnosť klubu dôchodcov,
 • zabezpečuje evidenciu obyvateľov v MČ, ohlasovňa pobytu.
 • zabezpečuje evidenciu voličov v MČ.
 • predkladá návrhy interných zásad, postupov, smerníc, VZN v príslušnej oblasti,
 • úzko spolupracuje s komisiou sociálnych vecí a zdravia,
 • zabezpečuje výkon funkcií súvisiacich so správou predškolských zariadení a základných škôl,
 • spolupracuje so školským úradom + správa služieb škole,
 • plní úlohy opatrovníka podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov