Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a MATRIKA

Zuzana Zárecká

tel.: 02/65 456 0460903 414 157

zarecka@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • vykonáva matričnú agendu, zabezpečuje občianske obrady osvedčovanie podpisov a listín,
 • zabezpečuje spoločné stravovanie zdravotne postihnutých, starých občanov a pracovníkov MÚ,
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami činnými v oblasti sociálnych služieb,
 • vykonáva pokladničnú službu,
 • vedie evidenciu žiadostí o JPD a zodpovedá za ich likvidáciu,
 • koordinuje činnosť súvisiacu s poskytovaním opatrovateľskej služby,
 • vyhľadáva obyvateľov odkázaných na sociálnu výpomoc,
 • organizuje voľno časové aktivity občanov v dôchodkovom veku,
 • metodicky riadi a kontroluje činnosť klubu dôchodcov,
 • zabezpečuje evidenciu obyvateľov v MČ, ohlasovňa pobytu.
 • zabezpečuje evidenciu voličov v MČ.
 • predkladá návrhy interných zásad, postupov, smerníc, VZN v príslušnej oblasti,
 • úzko spolupracuje s komisiou sociálnych vecí a zdravia,
 • zabezpečuje výkon funkcií súvisiacich so správou predškolských zariadení a základných škôl,
 • spolupracuje so školským úradom + správa služieb škole,
 • plní úlohy opatrovníka podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Ohlasovňa pobytu

Miestny úrad zabezpečuje pre občanov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica prenesený výkon štátnej správy podľa zákona číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.Na prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť:
– platný občiansky preukaz

Ak občan nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebný súhlas všetkých vlastníkov domu alebo bytu (nemusia sa dostaviť všetci osobne, postačuje písomný súhlas, osvedčený notárom alebo pracovníkom matričného úradu)

Na prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné predložiť:
– platný občiansky preukaz
– súhlas všetkých vlastníkov domu alebo bytu (nemusia sa dostaviť osobne, stačí písomný súhlas overený notárom alebo na matrike)

Mestská časť nevydáva občianske preukazy.

V mestskej časti vybavíte:
Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Odhlásenie občana z trvalého pobytu
Odhlásenie občana z prechodného pobytu
Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte

Uvedené úkony sú vykonávané podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov Slovenskej republiky. /Netýka sa cudzincov, ktorých prihlasuje Cudzinecká polícia, ul. Regrútska 4, Bratislava – Vajnory/.

Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis”), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike, doslovné výpisy z matrík.

Správa matriky

Matriku vedie mestská časť ako výkon štátnej správy.

Príslušnosť matriky

Na vykonanie zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia do knihy narodení, knihy manželstiev alebo do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ak sa osoba narodila alebo zomrela v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a ak snúbenci uzavreli manželstvo v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (občiansky alebo cirkevný obrad).

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy: • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jeho rodiny • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanovuje osobitný zákon • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov. Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Úradný výpis určený na použitie v cudzine overí Obvodný úrad v Bratislave, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Poplatky za vyhotovenie výpisov (duplikáty matričných dokladov) Za úradný výpis rodného, sobášneho alebo úmrtného listu sa vyberá poplatok vo výške 5 €, (Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

čestné-vyhlásenie

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré nastali na:
• území cudzieho štátu
• zastupiteľskom úrade SR v cudzom štátne
• lodi alebo v lietadle mimo územia SR • území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky, prostredníctvom matričného úradu v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, preloženým do slovenského jazyka, dokladu o štátnom občianstve SR a zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtia spísaného na matričnom úrade v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Žiadosť-o-príspevok-pri-úmrtí1
Žiadost pri narodení dieťaťa a prihláška na uvítanie

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín a podpisov V niektorých prípadoch môže mestská časť osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine. Osvedčovanie vykonávajú pracovníčky matriky.

Správne poplatky:
• za osvedčenie odpisu alebo fotokópie listiny – 2 € za každú aj načatú stranu
• za osvedčenie podpisu na listine – 2 € za každý podpis.

Správny poplatok sa platí v hotovosti a tento poplatok je príjmom mestskej časti.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti miestneho úradu. Ak sa osoba, ktorá žiada o osvedčenie podpisu zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti miestneho úradu, možno osvedčenie vykonať na inom mieste. Mestská časť pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Pri osvedčovaní podpisu na listine mestská časť zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt cudzinca.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Mestská časť nevykonáva osvedčenie
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geodetické plány)
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje
• údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou
• počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje
• poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
• miesto a dátum osvedčenia

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje
• meno a priezvisko osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• rodné číslo osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• adresu trvalého pobytu osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný osoba, ktorej podpis bol osvedčený
• poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
• druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania • miesto a dátum osvedčenia.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva alebo viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.