Zástupca starostu

     Mgr. Martin Besedič, Phd.

.V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

  • starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva,
  • starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo,
  • starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu,
  • zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.