Kategória: Komisie MS

Komisia športu a cestovného ruchu
Článok

Komisia športu a cestovného ruchu

  Zloženie komisie Predseda Ing. Eliška Maťašková Členovia Peter Florek Ján Dömény Jozef Prokop Bohuslav Pilváň Martin Kubovič Miloslav Sajan Tajomník Michal Kocúr   – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času – vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností pre výstavbu a prevádzku...

Komisia výstavby a dopravy
Článok

Komisia výstavby a dopravy

  Zloženie komisie predseda: Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková členovia: Ing. Peter Kopčák Ing. arch. Ladislav Slabey Ing. arch. Vojtech Molnár Ing. Andrej Ridilla Ing. arch. Juraj Almássy   tajomník: Ing. Jana Liďáková               – posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti – podieľa...

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
Článok

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

  Zloženie komisie predseda: Mgr. Boris Hurbanič členovia: Peter Florek prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková Ing. Pavel Juhás Ing. Eliška Maťašková tajomník: Mgr. Lucia Hurbanič             – vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania...

Komisia pozemková a lesného hospodárstva
Článok

Komisia pozemková a lesného hospodárstva

  Zloženie komisie predseda: Daniel Liďák členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD. Ing. Jozef Mok Mgr. Boris Hurbanič Ing. Ivan Mišík tajomník: Ing. Jaroslava Liďáková             – kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne – podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k...

Komisia školstva, mládeže a informatizácie
Článok

Komisia školstva, mládeže a informatizácie

Zloženie komisie predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. členovia: PaedDr. Zuzana Kaliariková RNDr. Jarmila Požgayová Mgr. Jana Krettová Mgr. Martina Šujanová Mgr. Boris Hurbanič Mgr. Mária Šebíková tajomník: Monika Pokorná   Zápisnica z 05.05.2022 Zápisnica z 31.03.2022 Zápisnica z 15.3.2022 Zápisnica z 5.10.2021 Zápisnica z 19.05.2021  Zápisnica z 16.6.2021 Zápisnica z 14.04.2021 online ZOOM 14.04.2021...

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Článok

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

  Zloženie komisie predseda: Peter Florek členovia: Igor Šimunič JUDr. Peter Polák Ing. Rajmund Valch Ing. Ján Matuška, MA Šimon Komrska   tajomník: Dominik Neradovič – kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie – rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach – preskúmava...

  • 1
  • 2