Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.6.2024

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.6.2024

Starosta Jozef Krúpa zvoláva zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na utorok 25. júna 2024 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 

 1. Kontrola plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa –2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu
 3. Správa o výsledku inventarizácie majetku za rok 2023 – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 3. Správa o výsledku inventarizácie majetku za rok 2023 3.1. prílohy
 4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1 (budova Požiarnej zbrojnice) pre žiadateľa MVDr. Radoslav Rigler – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 4. Návrh na predĺženie nájmu Rigler
 5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2711/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Porto Moving, s.r.o. – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 5. Návrh na nájom Porto Moving
 6. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1434/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Elena Hačková – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 6. Návrh na predĺženie nájmu Hačková
 7. Návrh na schválenie nájmu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4048/1, 4048/2, 4048/3, 4048/4, 4048/5, 4048/6 a  4049 k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Jozef Bozsenyik a Iveta Zemanová – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 7. návrh na nájom Bozsenyik, Zemanová
 8. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 741/7, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – T&T Development, spol. s r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 8. Návrh na schválenie predaja T&T
 9. Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy na pozemky za ihriskom zapísané na LV č. 3545 o celkovej výmere 4 679 m2 vo vlastníctve spoločnosti Pod Vŕškami, s.r.o. – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 9. Návrh uzatvorenie Kúpnej zmluvy na pozemky za ihriskom
 10. Návrh na schválenie súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  predaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3868/2. 3868/3, 3868/4, 3868/9 a pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 6692, 6693 a 6704, k. ú. Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 10. Návrh na schválenie pidmienok OVS
 11. Návrh na schválenie poverenia na zastupovanie na zhromaždenia vlastníkov pozemkov v poľovnom revíri Záhorská Bystrica pre Poľovnícku spoločnosť Záhorská Bystrica– predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 11. Návrh na schválenie poverenia pre PS
 12. Informácia o priebehu súdnych sporov mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá právnik MČ JUDr. J. Štefanko
 13. Správa č. 01/06/2024 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2023 – predkladá kontrolór MČ Ing. V. Mráz – 13. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2023
 14. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024 – predkladá kontrolór MČ Ing. V.Mráz – 14. Plán kontrol 2-2024
 15. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za 1. polrok 2024 – predkladá kontrolór MČ Ing. V. Mráz – 15. Návrh na priznanie odmeny MK za 1.polrok 2024
 16. Rôzne