ÚP zóny Krče

Územný plán zóny ZB-Krče
Zmena sektorov A a C:
Textová časť:
01_ZaD_UPNZ_KRCE_1-2014_TEXTOVA_CAST_CISTOPIS
02_SCHEMY_ZAV_CASTI
03_SCHEMY_ZAV_CASTI
04_SCHEMY_ZAV_CASTI
05_SCHEMA_ZAV_CASTI

Výkresová časť:
01_ZaD_1-2014_VEREJNA_DOPRAVA_CISTOPIS:
01_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_SEKTOR_A_ZaD_1-2014_F
02_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_SEKTOR_A_UPNZ_2006
03_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_SEKTOR_C_ZaD_1-2014_F
04_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_SEKTOR_C_UPNZ_2006
05_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_PRIECNE-REZY_DOPLNOK_ZaD_1-2014_F
06_Vc-03_VEREJNA-DOPRAVA_LEGENDA

02_ZaD_1-2014_VODNE_HOSPODARSTVO_CISTOPIS
01_Vc-04a_VODNE-HOSPODARSTVO_SEKTOR_A_ZaD_1-2014_F
02_Vc-04a_VODNE-HOSPODARSTVO_SEKTOR_A_UPNZ_2006
03_Vc-04a_VODNE-HOSPODARSTVO_SEKTOR_C_ZaD_1-2014_F
04_Vc-04a_VODNE-HOSPODARSTVO_SEKTOR_C_UPNZ_2006
05_Vc-04a_VODNE_HOSPODARSTVO_LEGENDA

03_ZaD_1-2014_ENERG A TELEKOM_CISTOPIS
01_Vc-04b_ENERG-A-TELEKOM_SEKTOR_A_ZaD_1-2014_F
02_Vc-04b_ENERG-A-TELEKOM_SEKTOR_A_UPNZ_2006
03_Vc-04b_ENERG-A-TELEKOM_SEKTOR_C_ZaD_1-2014_F
04_Vc-04b_ENERG-A-TELEKOM_SEKTOR_C_UPNZ_2006
05_Vc-04b_ENERG-A-TELEKOM_LEGENDA

04_ZaD_1-2014_REGULACIA_CISTOPIS
01_Vc-05_REGULACIA_SEKTOR_A_ZaD_1-2014_F
02_Vc-05_REGULACIA_SEKTOR_A_UPNZ_2006
03_Vc-05_REGULACIA_SEKTOR_C_ZaD_1-2014_F
04_Vc-05_REGULACIA_SEKTOR_C_UPNZ_2006
05_Vc-05_REGULACIA_LEGENDA

05_DUR_SEKTOR_A_CISTOPIS
Vc_01_SEKTOR_A_ZAMERANIE_F
Vc_02_SEKTOR_A_VLASTNICI_F
Vc_03_SEKTOR_A_URBANIZMUS_F
Vc_03a_SEKTOR_A_PLASTICKA-STRUKTURA_F
Vc_04_SEKTOR_A_REGULACIA_F
Vc_05_SEKTOR_A_RIESENIE_DOPRAVY_F
Vc_05A_VZOROVE_PRIECNE_REZY_F
Vc_06_SEKTOR_A_ZASOBOVANIE_ELEKTRICKOU_ENERGIOU_F
Vc_07_SEKTOR_A_TELEKOMUNIKACIE_F
Vc_08_SEKTOR_A_ZASOBOVANIE_VODOU_F
Vc_09_SEKTOR_A_ZASOBOVANIE_PLYNOM_F
Vc_10_SEKTOR_A_ODKANALIZOVANIE_F
Vc_11_SEKTOR_A_POVRCHOVE_VODY_F

06_DUR_SEKTOR_C_CISTOPIS
Vc_01_SEKTOR_C_ZAMERANIE_F
Vc_02_SEKTOR_C_VLASTNICI_F
Vc_03_SEKTOR_C_URBANIZMUS_F
Vc_03a_SEKTOR_C_PLASTICKA-STRUKTURA_F
Vc_04_SEKTOR_C_REGULACIA_F
Vc_05_SEKTOR_C_RIESENIE_DOPRAVY_F
Vc_06_SEKTOR_C_ZASOBOVANIE_ELEKTRICKOU_ENERGIOU_F
Vc_07_SEKTOR_C_TELEKOMUNIKACIE_F
Vc_08_SEKTOR_C_ZASOBOVANIE_VODOU_F
Vc_09_SEKTOR_C_ZASOBOVANIE_PLYNOM_F
Vc_10_SEKTOR_C_ODKANALIZOVANIE_F
Vc_11_SEKTOR_C_POVRCHOVE_VODY_F
Vc_12_SEKTOR_C_PODZEMNE_VODY_F

Plné znenie ÚPNZ:
Textová časť
Širšie vzťahy
Komplexný urbanistický návrh
Rezy
Urbanistická štruktúra
Doprava
Technická vybavenosť – vodné hospodárstvo
Technická vybavenosť – energie a telekomunikácie
Priestorové a funkčné regulácie
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z ZB Krče