Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.10.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.10.2019

S T A R O S T A 

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 Ing. Jozef  K R Ú P A 

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 22. októbra 2019 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 17.9.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 1.
 2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica– predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude zaslaný dňa 18.10.2019) 
 3. Návrh na zmenu VZN č. 1/2019 ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 3.
 4. Návrh   na   prenájom  časti  pozemku  reg. „C“ KN  parc. č. 1599/1 k. ú. Záhorská Bystrica, na Prídavkovej ulici, ležiaceho na pôvodnom pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6084/12, vedeného na liste vlastníctva č. 7186 pre žiadateľa  – Ivana Maťusová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 4.
 5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Viacúčelovej športovej haly“ pre žiadateľa  – RONIKA-J s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 5.
 6. Návrh na schválenie zapojenia sa MČ B – ZB do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky a vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie z rozpočtu MČ – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 6.
 7. Kontrola súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobu ich uplatňovania, v podmienkach mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, s platnou legislatívou – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz bod č.7
 8. Návrh na doplnenie Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica od 1.1.2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 8.
 9. Návrh na zmenu VZN č. 5/2015, o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá Ing. Bošňák bod č. 9
 10. Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy – predkladá Ing. Krúpa bod. č. 10
 11. Rôzne