Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 30.4.2024

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 30.4.2024

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta Jozef Krúpa ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Záhorská Bystrica dňa 30.apríla 2024 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

  1. Kontrola plnenia   uznesení   s   dobou   splatnosti   k   termínu   rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2023 – predkladá starosta Krúpa

2. Záverečný účet_2023_s prílohami

 

3. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 12.2023 – predkladá starosta Ing. Krúpa

3. Správa o stava záväzkov a pohľadávok k 31122023

4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2023 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Z. Kaliariková

4. Informatívna spáva o hospodárení ZŠ s MŠ

5. Správa č.01/04/2024 z následnej finančnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v rozpočtovom roku 2023 – predkladá kontrolór MČ V. Mráz

5. Správa kontrola dotácií

6. Návrh na dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Krúpa

6. Návrh na schválenie dotácie právnickým osobám…

7. Návrh na zrušenie peňažného fondu a Štatútu fondu na obnovu Domu smútku v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Krúpa

7. Návrh na zrušenie peňažného fondu a Štatútu fondu na obnovu Domu smútku v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

8. Návrh na schválenie vytvorenia peňažného fondu a Štatútu fondu na obnovu Richtárskeho domu v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Krúpa

8. Návrh na schválenie vytvorenia peňažného fondu a Štatútu fondu na obnovu Richtárskeho domu v mestskej časti BA ZB

9. Vyjadrenie k Návrhu dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy – predkladá starosta Krúpa

9. Vyjadrenie k návrhu dodatku č. 1 o charaktere KP mesta Bratislavy 9.1. Dodatok c 1_Komunitny plan Bratislavy_priloha

10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6084/12, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Eduard Kasana – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa

10. Nájom Kasana

11. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 7127, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Eva Havlíčková – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa

11. Nájom Havlíčková

12. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 7127, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Václav Breitschaft – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa

12. Nájom Breitschaft

13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov zapísaných na LV č. 2059 (budova Zdravotného strediska) pre žiadateľa EL PICOTEO, s. o. – ako prípad hodný

osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa

13. Nájom EL PICOTEO

14. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove materskej školy pre žiadateľa Delirest Slovakia, s. r. o. – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa

14. Nájom Delirest Slovakia, s. r. o.

15. Návrh na odkúpenie časti pozemku „C“ KN parc. č. 850/2, k. ú. Záhorská Bystrica od vlastníka – Ján Bielovič a Ing. Jarmila Bielovičová – predkladá starosta Ing. Krúpa

15. Odkúpenie pozemku Bielovič

16. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadeniach /nariadenie o reklame/ – predkladá starosta Ing. Krúpa

16. Návrh na schválenie VZN č. 1_2024, ktorým sa ruší VZN 4_2021 16.1. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN 4_2021

17. Návrh na odvolanie Martina Kuboviča, člena Komisie športu, mládeže a informatizácie, dovolanie      Simony    Oravcovej    za    tajomníčku    Komisie    športu,    mládeže a informatizácie, výmenu pozície tajomníka za člena Michala Kocúra v Komisii športu, mládeže a informatizácie a dovolanie tajomníčky Renáty Zvarovej do Komisie školstva a cestovného ruchu pri miestnom zastupiteľstve

17. Návrh na odvolanie a dovolanie členov do komisií