Prvý polrok 2024 v Klube Dôchodcov

Prvý polrok 2024 v Klube Dôchodcov

Rok 2024 sa začal pre občianske združenie Klub dôchodcov tradične o polnoci, kedy si na Silvestrovskej zábave v spoločenskom dome pripili na zdravie a na šťastný nový rok účastníci tohto podujatia. Silvestrovská zábava sa uskutočnila už po 5-ty krát. Vždy pod vedením predsedníčky OZ p. Marošovej a pod heslom „Kdo si co donese, to si može zest aj vypit“. Ako každý rok, nenašiel sa nikto, kto by zábavu nechválil a netešil sa aj na ďaľšiu v novom roku.

     „Pochovávanie basy“ členmi OZ Klub dôchodcov Záhorská Bystrica nemôže chýbať žiaden rok. V tomto roku to bolo 11. februára vo veľkej sále spoločenského domu. „Pána farára“ robil p. Pollák, z kapely Pollák band, ktorá nám vyhráva skoro na každom podujatí. Plačky zasa nesklamali a najmä p. Mihalovičová a p. Nespalová boli „vymustrované“ na nepoznanie.

Pochovávania sa zúčastnilo 151 členov a pozvanie prijali pán starosta Krúpa a zástupca starostu p. Besedič. Keďže sme mali štedrých sponzorov, mohli sme zorganizovať aj tombolu.

Pri fašiangovom občerstvení šiškách, vínku, kávičke a tanci si naši členovia posedeli do večerných hodín.

Výročná členská schôdza bola dňa 17. marca za účasti 163 členov a pozvaných hostí.

Súčasťou schôdze bola prednáška Bezpečnosť seniorov zorganizovaná políciou a okresnou prokurátorkou. Prednášatelia upozornili na opatrnosť pri komunikácii seniorov s neznámymi osobami, najmä telefonickej, keď od dôverčivých seniorov lákajú tieto osoby peniaze na riešenie rôznych fiktívnych tragických udalostí v rodine seniora.

Na VČS predniesla predsedníčka klubu p. Marošová správu o činnosti za predchádzajúci rok a plán činnosti na rok 2024. Oboznámila schôdzu s tým, že z výkonného výboru odišli na vlastnú žiadosť členky p. Poláková a p. Zárecká.

Za ich dlhoročnú prácu pre KD im starosta MČ a predsedníčka klubu odovzdali ďakovné listy. Výkonný výbor bol doplnený o členov Ing. Juhása a p. Helenu Krajčírovú. Do revíznej komisie bol doplnený po p. Záreckej p. Hasoň.

Predsedníčka revíznej komisie p. Ľudmila Krajčírová predniesla správu o hospodárení OZ a inventarizácii majetku klubu. V správe konštatovala, že sa nevyskytli žiadne nezrovnalosti. Uznesenie z VČS predniesla predsedníčka návrhovej komisie p. Neradovičová, následne bolo jednomyselne schválené.

Ďalším príjemným podujatím pre členov OZ bolo „Opekanie na Plácku“ 9. mája. Naši ochotní členovia výboru p. Hasoň, p. Kovačič a p. Prokop obstarali pahrebu a napichovacie tyčky a už sme opekali, čo si kto priniesol – špekáčiky, slaninu, klobásky. Zapíjali sme ich pivkom, kofolou alebo vínom z bufetu. Útratu zobral na seba pán starosta Krúpa, ktorý prišiel seniorov pozdraviť. Akciu spríjemnil člen OZ p. Čižnár svojou harmonikou.

     Jubilanti – 1. polrok – dňa 16. júna výbor pozval písomnou pozvánkou na oslavu 29 jubilantov, z toho 21 žien a 8 mužov. Najstaršou bola p. Mária Hrdinová, 96-ročná, a najmladšia p. Iveta Krajčírová, 60-ročná. Z manželských párov si pripomenuli zlatú svadbu manželia Malinovskí, 60 spoločne prežitých rokov manželia Turanskí, Kubaskí a Blažkovičovci a diamantovú svadbu t. j. 65 rokov oslávili  manželia Juračičovci. Oslávencom sa prihovorila predsedníčka p. Marošová, starosta p. Krúpa a náš čestný člen dôstojný pán dekan Ostrák.

Jún 2024, autor: Božena Kubíková, tajomníčka OZ KD