Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.2.2024

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.2.2024

Starosta Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na 27. februára 2024  o 9.00 hod.  v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m: 

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta J. Krúpa – 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Správa Okresného riaditeľstva policajného zboru o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2023, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá Mgr. Pétery, mjr. JUDr. Vrchovský Správa ORPZ BA IV za rok 2023 2.1. Správa ORPZ – kópia
 3. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta J. Krúpa –  3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu
 4. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku „E“ KN parc. č. 6715/4, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa Vladimír Mudrík – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 4. Návrh na prenájom Mudrík
 5. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku „E“ KN parc. č. 6715/4, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa Robert Podzimek – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 5. Návrh na prenájom Podzimek
 6. Návrh na schválenie nájmu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 252/1, 252/2, 252/5, 252/6, 253/10, 253/11 a 253/12 k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa TJ Záhorák – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – 6. Nájom TJ Záhorák
 7. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2711/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ing Pavol Šiška – predkladá starosta Ing. J. Krúpa –  7. návrh na prenájom Šiška
 8. Návrh na schválenie súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu „Stále kontrolné stanovisko“ – predkladá starosta Ing. Krúpa –  8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže-veža
 9. Správa č.01/02/2024 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti a povinností správcu dane pri správe poplatku za vyhradené parkovanie v roku 2022 a 2023 – predkladá kontrolór V. Mráz –  9. Správa č. 01022024 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
 10. Správa č. 02/02/2024 z vykonanej priebežnej kontroly formulácie a plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica prijatých v roku 2023 – predkladá kontrolór V. Mráz – 10. Správa č. 02022024 z vykonanej
 11. Správa č. 03/02/2024 o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v roku 2023, vypracovaná v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – predkladá kontrolór Ing. V. Mráz – 11. Správa č.03022024 o výsledku
 12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia 18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – predkladá kontrolór Ing. V. Mráz –  12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023
 13.  Rôzne