Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.09.2022

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.09.2022

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 1. septembra 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 1
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2022 – predkladá PhDr. Kaliariková  Bod č.2
 3. Monitorovacia  správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČ B – ZB za 1. polrok  2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.3Monitorovacia sprava_1pol2022
 4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Návrh na 2. zmenu rozpočtu
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 2/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica a Prílohou č.1 a Prílohu č. 2 k zásadám hospodárenia – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.5
 6. Protest prokurátora proti Všeobecne  záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 3/2021 zo dňa 28. septembra 2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.6
 7. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti  – stále kontrolné stanovište 1 vo vlastníctve MČ Bratislava – Záhorská Bystrica pre žiadateľa Mgr. Miroslav Rác – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 7
 8. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2708/19 o výmere 53 m2 a parc. č. 2711/7 o výmere 75 m2 , k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ján Lazur a Zuzana Lazurová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.8
 9. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2165/34, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Miroslav Koza a Ružena Kozová ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.9
 10. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/681, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Milan Rác ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.10
 11. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Alexander Tóth ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa Bod č.11
 12. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3253/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Západoslovenská distribučná a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.12
 13. Správa č. 01/09/2022 z kontroly z dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a interných predpisov  mestskej  časti  Bratislava-  Záhorská Bystrica a pri uplatňovaní  postupov  výkonu základnej  a administratívnej   kontroly  a v súlade so zákonom o kontrole a vnútornom audite pri hotovostnom  platobnom  styku v I. polroku 2022 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 13
 14. Správa č.02/09/2022 o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri nakladaní s finančnými prostriedkami na originálne kompetencie v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v I. polroku 2022 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 14
 15. Rôzne