Územný rozvoj

Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie je Hlavné mesto SR Bratislava. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy bol schválený Mestským zastupiteľstvom v roku 2007, neskôr boli schválené aj jeho zmeny a doplnky č. 01, 02, 03 a 05.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy je základný územnoplánovací dokument pre územie Bratislavy a je spracovaný v mierke 1: 10000. Podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia je pre k.ú. Záhorská Bystrica spracovaná v území Krče vo forme územného plánu zóny, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom v roku 2006 . Momentálne je v procese obstarávania územného plánu zóny aj ďalšie územie mestskej časti – Ivánce.

Komplexné informácie o územnom pláne získate nahliadnutím do zverejnených  dokumentov:

  1. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov na adrese:  https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan
  2. Územný plán zóny Krče
  3. Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady na adrese: https://www.bratislava.sk/sk/zoznam-dokumentacii.

Informácie a výklad územného plánu poskytuje Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.

Pre skvalitnenie a sprístupnenie informácií v rámci územného plánu a katastra slúži aj portál mestskej časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#base, ktorý slúži na vyhľadávanie ulíc, súpisných čísel, parciel a v časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#vup nájdete aj informatívny vektorový územný plán (neslúži na právne účely).