Záväzné stanoviská k investičnej činnosti

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vydáva stanovisko k investičnej činnosti v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

Žiadosť o stanovisko musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby,
  2. korešpondenčnú adresu, číslo telefónu, mailovú adresu,
  3. katastrálne územie a parcelné čísla pozemku
  4. účel žiadosti
  5. projektovú dokumentáciu

Upozornenie:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica sa vyjadruje ako:

príslušný orgán územného plánovania, 

cestný správny orgán,

orgán ochrany životného prostredia,

vodohospodársky orgán,

v zmysle § 4 ods. 3 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140a, § 140b  zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 1, § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 63 a § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)

Stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tlačivá

Žiadosť o Záväzné stanovisko – od 01.04..2024

Žiadost o stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti

Žiadost o stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti_ dopisovateľná