Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy
v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (Rozkopávkové práce)

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (Rozkopávkové práce) sa vzťahuje na vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu a za účelom zriadenia (odstránenia) podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sa vydáva na základe písomnej žiadosti spolu s prílohami uvedenými v žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní
Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z.,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch.

Ziadost o povolenie na zvlastne uzivanie MK III a IV triedy – rozkopavka

Ziadost o zvlastne užívanie MK III a IV – zaujatie verejneho priestranstva

žiadosť – zaujatie verejného priestranstva – z dôvodu umiestnenia zariadenia staveniska, lešenia, kontajnera, vecí a zariadení nespojených so zemou

Zaujatie verejného priestranstva – oznámenie o vzniku danovej povinnosti