Kategória: Ostatné dokumenty

Článok

Zákazky

Jednoduché zákazky 23.1.2017 Zákazka na poskytnutie služby výroba a tlač novín 16.6. Výzva na predkladanie ponúk Príprava a vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 a príslušnej výzvy na predkladanie projektových zámerov Príloha č_1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č_2 Návrh na stanovenie ceny 14.3. VO Výroba a...

Článok

Verejné obstarávanie – vyhodnotenia

  24.8. Stavebné práce na výmene poškodeného líniového odvodňovacieho žľabu na miestnej komunikácii 24.8. Stavebné práce na úprave kontajnerového stojiska a úprave obrubníkov na miestnej komunikácii 18.8. VO výroba a tlač novín 18.8. VO Stavebné práce na odvedení povrchových vôd z miestnej komunikácie Čsl. tankistov Príloha č.1 Stavebné práce-studňa-27.7. VO výmena elektroinštalácií v ZŠ 15.6.2015...