Všeobecné záväzné nariadenia

 

VZN je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Rok 2024

VZN 1_2024_ktorým sa ruší VZN 4/2021

Rok 2023

VZN_6_2023_o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné autmoaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti

VZN_5_2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Ivánce – prílohy: 08_VPS 07_IVN_Reg 00_UN_Ivance_ZB_zavazna_cast

VZN 4_2023o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava -Záhorská Bystrica

VZN 3_2023 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti BA-Záhorská Bystrica

VZN 2_2023, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BA-Záhorská Bystrica

VZN 1_2023, ktorým sa menia časti VZN 1/2019

 

Rok 2022

VZN č.4_2022, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

VZN č.3_2022 o spôsobe určenia náhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú MČ 

VZN č.2_2022, ktorým sa ruší VZN č.7/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ

VZN č.1_2022 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území MČ

 

Rok 2021

VZN č.6_2021   o podmienkach dočasného parkovania v MČ BA – Záhorská Bystrica
VZN č.5_2021   o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č.4_2021   o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení/nariadenie o reklame
VZN č.3_2021   o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č.2_2021   o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej   časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č.1_2021   o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica

Rok 2020

VZN č. 3_2020        o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
VZN č. 2_2020        ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti a                                      všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti
VZN č.1_2020        ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti

Rok 2019
VZN č.4_2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území MČ BA – ZB
VZN č.3_2019 ktorým sa dopĺňa VZN č.1_2019, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB
VZN č.2_2019  o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti
VZN č.1_2019 ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB
Rok 2017
VZN č.3_2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č.2_2017 o určení obvodu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 zriadenej mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica
VZN č.1_2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
Rok 2016
VZN č.2_2016 ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB
VZN č.1_2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Rok 2015
VZN č.5_2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku v MČ BA ZB
VZN č.4_2015 o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č.3_2015 O evidencii pamätihodností na území MČ
VZN č.2_2015 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
VZN č.1_2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Bratislava – Záhorská Bystrica- Krče, Zmeny a doplnky 1/2014
Rok 2014
VZN č.2_2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území MČ BA – ZB a Trhový poriadok
VZN č.1_2014 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Žiadosť o poskytnutie finanč. prostried. na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu
Rok 2013
VZN č.5_2013 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
VZN č.4_2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti
VZN č.3_2013 o poskytovaní dotácii právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu MČ
VZN č.2_2013 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
VZN č.2_2013 dodatok č.1 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
VZN č.1_2013 o určení podrobností financovania materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
Príloha č.5 k VZN č. 1/2013 z r. 2016 k VZN o určení podrobností financovania materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
Rok 2012
VZN č.7_2012 zásady hospodárenia s majetkom MČ
VZN č.7_2012 príloha č.2 zásady hospodárenia s majetkom MČ
VZN č. 2_2012 Územný plánu zóny Záhorská Bystrica – Krče, zmeny a doplnky č. 1.
Rok 2011
VZN č. 1_2011 o rozhodnutí o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZŠ s MŠ
Rok 2010
VZN č.1_2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Dodatok č.1 k VZN č.1_2010 o úhrade za poskytovanie opatrovateľskej služby
Dodatok č.2 k VZN č.1_2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v MČ BA – Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR č. 448_2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
Dodatok č.3 k VZN č.1_2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Rok 2009
VZN č. 1_2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov
Rok 2008
VZN č.5_2008 o prepočte miestnych daní, poplatkov, fin. limitov a sankčných poplatkov uvádzaných vo VZN v súvislosti s prechodom na Euro
Rok 2006
VZN č.4_2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2_2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Krče
VZN č. 1_2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Rok 2004
VZN č. 3_2004 o určení obvodu Základnej školy s materskou školou