Autor:

Návrh VZN MČ BA-ZB č. 1/2023
Článok

Návrh VZN MČ BA-ZB č. 1/2023

Návrh VZN č.1/2023, ktorým sa mení §4 ods.2 písm. a), b), c) a d), ods. 4 VZN č. 1/2019 v znení dodatkov, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v MČ BA – ZB

Obchodná verejná súťaž 1/2023
Článok

Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž na prenájom stavieb a pozemkov ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ. Podmienky obchodnej verejnej súťaže Tlačivo záväznej ponuky – SOU Predmet nájmu...

  • 1
  • 2
  • 9