Aktualizácia informácií ku dňu 06.05.2020

Aktualizácia informácií ku dňu 06.05.2020

Aktivity mestskej časti smerom k obyvateľom mestskej časti

Mestská časť v týchto dňoch zabezpečila resp. zabezpečí:

 • linku pomoci pre seniorov pre prípad dovozu jedla, nákupov alebo liekov s tel. číslom 02/65956210, 0903 414 157, 0903 720 280,
 • distribúciu ochranných rúšok pre obyvateľov mestskej časti vo veku 65 rokov a vyššie v počte 795 ks prostredníctvom panie učiteliek z materskej školy a dobrovoľníkov,
 • v najbližšej dobe plánujeme distribúciu rúšok obyvateľom vo veku 60 – 65 rokov tak isto prostredníctvom panie učiteliek z materskej školy a dobrovoľníkov,
 • zabezpečujeme rozvoz stravy, nákupy pre seniorov a liekov obyvateľom prostredníctvom zamestnancov miestneho úradu,
 • dezinfekciu verejných priestoroch pomocou Dobrovoľného hasičského zboru

MIESTNY ÚRAD

Podateľňa miestneho úradu bude otvorené denne v čase od 8.00 do 12:00 h. Stránkové hodiny na miestnom úrade ostávajú aj naďalej  zrušené..Žiadame Vás o uprednostnenie komunikácie s miestnym úradom prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou. V prípade potreby riešenia neodkladných záležitostí na miestnom úrade je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky termín.

ŠKOLSTVO

Základná škola s materskou školou

Školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Záhorská Bystrica budú uzatvorené do odvolania.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční  v priebehu mesiaca mája.

Zápis detí do základnej školy sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020.

Zápisy sa budú konať bez prítomnosti detí len formou písomnej prihlášky/žiadosti. Tlačivá sú zverejnené na web stránke Základnej školy s materskou školou https://zshargasova.edupage.org/.

Súkromné školské zariadenia

Prikazuje sa uzatvoriť školské a predškolské zariadenia, cirkevné ako aj súkromné na území mestskej časti do odvolania.

 

KULTÚRA A ŠPORT

Kultúra

Všetky plánované kultúrne podujatia sú do termínu 30.6.2020 zrušené.

Ihriská

Ihriská v pôsobnosti mestskej časti ostávajú do odvolania uzatvorené. Jedná sa o ihrisko pri miestnom úrade, ktoré je uzamknuté a o ihriská na Plácku a na Strmom vŕšku, kde dôrazne neodporúčame rodičom s deťmi sa zdržovať. Ihriská, ktoré sú súkromné (rezidencia, za futbalovým ihriskom a pri tenisových kurtoch) prikazujeme taktiež uzavrieť.

Knižnica a Ľudový dom

Knižnica aj Ľudový dom ostáva do odvolania zatvorený.

 

VOĽNÝ ČAS A PREVÁDZKY

Aktuálne sú otvorené všetky obchody okrem obchodných centier a tiež kostol s dodržaním predpisov.

Naďalej ostávajú uzatvorené kluby, či spolky a podobne na území MČ Záhorská Bystrica, kde dochádza k stretávaniu sa väčšieho počtu osôb.

Otvorené sú potraviny, lekárne, reštauračné zariadenia – sedenie len na terase alebo výdaj cez okienko, záhradníctva a predajne záhradnej techniky, očná optiky, služby STK a emisné kontroly, lízingové služby, predajne a servis bicyklov, notári a advokáti, stavebniny, galantérie a metrový textil, farby a laky, predajne inštalácií a elektroinštalácií, železiarstva, zberné dvory, servis výpočtovej techniky a kľúčové služby.

Konkrétne v mestskej časti sa dajú využiť služby prevádzok:

Dočasné otváracie hodiny od 1.4.2020 v prevádzkach mestskej časti

 

ZBERNÝ DVOR

S platnosťou od 14.3.202 platí zmena v prevádzke Zberného dvora. Povoľuje sa len vývoz biologicky rozložiteľného odpadu a to v časoch: pondelok – piatok 11.00 – 15.00, sobota od 9:00 do 15.00. nepreberajú sa suroviny za odplatu (železo, kovy a iné…)

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽOV

Cestovanie

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13. 3. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1 659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 • Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu.
 • Zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie).
 • Zdržať sa cestovania.
 • Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem.
 • Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.
 • Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Opatrenie sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch,
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie.

Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,…), používajte jednorazové rukavice.

Zubná ambulancia – na ulici Gbelská 8 oznamuje svojim pacientom, že od 18.5.2020 bude ordinácia otvorená podľa bežných ordinačných hodín.

LAGAKO – Dental s.r.o.v súvislosti s aktuálnou situáciou, ktorá sa týka výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým Korona vírusom bude stomatologická ambulancia od 12.3.2020 zatvorená na dobu neurčitú.

Zápis z porady krízového štábu 13.3.2020

SÚHRN PRIJATÝCH OPATRENÍ PO KRÍZOVOM ŠTÁBE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozhodnutie ÚVZ SR o karanténe verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Uznesenie vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie č 111_2020

Tesco – zmena otváracích hodín

Novela nariadení platná od 06.05.2020 – RUVZ SR

Opatrenie UVZ SR 2. fáza