Voľby 2022: Ako sa bude voliť a kto kandiduje

Voľby 2022: Ako sa bude voliť a kto kandiduje

Milí Bystričania, voľby do orgánov samospráv obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú prebiehať v sobotu 29. októbra 2022 v čase 7.00 – 20.00 hod. v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny v Záhorskej Bystrici.

Po príchode do volebnej miestnosti je každý volič povinný preukázať sa občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. Volič prevezme bielu obálku, modrú obálku a hlasovacie lístky.

V tajnej voľbe na jednotlivých hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje kandidátov:

– pre voľby starostu mestskej časti sa volí 1 kandidát,
– pre voľby do miestneho zastupiteľstva sa volí 9 kandidátov,
– pre voľby primátora Bratislavy sa volí 1 kandidát,
– pre voľby do mestského zastupiteľstva sa vo volebnom obvode č. 13 v Záhorskej Bystrici volí 1 poslanec,
– pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa volí 1 kandidát,
– pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (župy) sa vo volebnom obvode X pre Záhorskú Bystricu volí 1 kandidát.

Volič po vykonaní svojej voľby vloží hlasovacie lístky do príslušných obálok nasledovne:

Do BIELEJ obálky patria 4 hlasovacie lístky:

  • pre voľbu starostu mestskej časti;
  • voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva;
  • voľbu primátora Bratislavy (hlasovací lístok bude mať sivý prúžok);
  • voľbu poslanca mestského zastupiteľstva (hlasovací lístok bude mať sivý prúžok).

Do MODREJ obálky patria 2 hlasovacie lístky:

  • pre voľbu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (hlasovací lístok bude mať modrý prúžok);
  • pre voľbu poslanca do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (hlasovací lístok bude mať modrý prúžok).

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. 

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží MODRÚ OBÁLKU DO MODREJ SCHRÁNKY na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a BIELU OBÁLKU DO BIELEJ SCHRÁNKY na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, podľa miesta svojho trvalého pobytu. Voliči tak môžu urobiť telefonicky alebo komisiu môže požiadať rodinný príslušník, ktorý prišiel osobne voliť do Spoločenského domu.

V prípade, že ste v karanténe a máte záujem voliť, je potrebné nahlásiť sa špeciálnej komisii do piatka 28. októbra do 12.00 hod.
Postup, ako sa nahlásiť, keď chcete voliť v karanténe. Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

 

Kandidáti na starostu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – volí sa 1 kandidát
Krúpa Jozef
Martauz Róbert

Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva Bratislava-Záhorská Bystrica – volí sa 9 poslancov
Besedič Martin
Cingelová Dagmar
Florek Peter
Hurbanič Boris
Liďák Daniel
Maar Stanislav
Martauz Róbert
Martinčičová Nina
Masarik Jozef
Maťašková Eliška
Pokšívová Holčíková Joana

Kandidáti na primátora mesta Bratislava – volí sa 1 kandidát
Heredoš Miroslav
Jakubec Martin
Kusý Rudolf
Mlýnek Martin
Poláček Peter
Trnovec Andrej
Vallo Matúš
Vetrík Miroslav

Kandidáti na poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy – vo volebnom obvode č. 13 v Záhorskej Bystrici sa volí 1 poslanec
Krúpa Jozef
Martauz Róbert
Weinštuk Roman

Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja – volí sa 1 kandidát
Bošňák Ivan
Droba Juraj
Lopašovský Milan
Mažgút Ján
Sulanová Magdaléna
Trnovec Andrej
Velič Dušan
Zima Štefan

Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja – vo volebnom obvode X pre Lamač a Záhorskú Bystricu sa volí JEDEN poslanec
Bošňák Ivan
Daříček Alojz
Jankovičová Monika
Janyšková Marta
Klačanská Petronela
Krúpa Jozef
Trtala Andrej

 

Volebná miestnosť v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny v Záhorskej Bystrici bude k dispozícii v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Nezabudnite si priniesť platný občiansky preukaz. Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. 
V prípade, že si v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavujete nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru spolu s iným dokladom s fotografiou (cestovným pasom alebo vodičským preukazom).