Poslanci schválili zámer kúpy pozemku za ihriskom na nový športovo-spoločenský areál

Poslanci schválili zámer kúpy pozemku za ihriskom na nový športovo-spoločenský areál

Dňa 23. marca sa uskutočnilo 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Na programe bolo prerokovanie 14 bodov.

Zámer kúpy pozemkov
Poslanci schválili zámer na odkúpenie pozemkov o celkovej výmere 4679 m2 za futbalovým ihriskom vo vlastníctve spoločnosti Pod vŕškami, a.s. do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na výstavbu športovísk a zázemia pre ne. V budúcnosti by v tejto lokalite mohol stáť nový športovo-spoločenský areál.

Úver na investičné zámery
Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na čerpanie úveru vo výške 1,1 milióna eur s dobou splatnosti 10 rokov určený na pokrytie výdavkov spojených s investičnými zámermi mestskej časti. Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie a nadstavbu základnej školy, na rozširovanie škôlok, aj na počiatočné projektové práce pre novú základnú školu a škôlku v areáli Elektrovodu.

VOS na prenájom lekárne zrušili
Zastupiteľstvo schválilo výsledky verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov v budove Knižnice na prevádzku kozmetických služieb, v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici na prevádzku kaderníctva, zubného laboratória a ambulanciu praktického lekára pre dospelých. Naopak, poslanci zrušili verejnú obchodnú súťaž vypísanú na prenájom priestorov lekárne v Zdravotnom stredisku z dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu a potreby neprerušiť prevádzku lekárne počas nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19.
Požiadali o vypracovanie novej verejnej obchodnej súťaže s rozšírenou špecifikáciou podmienok prenájmu a jej predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Zároveň poverili starostu, aby rokoval so súčasným prevádzkovateľom lekárne, spoločnosťou ANIS s.r.o., o predĺžení výpovednej doby tak, aby nedošlo k výraznému obmedzeniu prevádzky lekárne.

Zmeny v územnom pláne
Poslanci vzali na vedomie, že mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zaslala podnety a podklady na zmeny a doplnky k územnému plánu hlavného mesta SR – Bratislavy na základe výzvy Magistrátu hlavného mesta SR – Bratislavy. Poskytnuté informácie majú za cieľ znížiť intenzitu zastavania v lokalitách Kulháň, Piesky, Františkov Majer, zamedziť možnosť výstavby logistických parkov pozdĺž ulice Hodonínska v smere od Lamača do Záhorskej Bystrice či znížiť podlažnosť v lokalite Podkerepušky. Súčasne bola magistrátu v dokumente predložená požiadavka na zmenu územného plánu v šiestich lokalitách v Záhorskej Bystrici.

Zamietli ochranné pásmo pohrebísk
Počas marcového rokovania miestneho zastupiteľstva poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu Senior taxi poskytovanú mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a nesúhlasili s návrhom všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta.

Záznam z konania zastupiteľstva nájdete tu:
https://soundcloud.com/user-589651327/miestne-zastupitelstvo-23032021