Daň za psa

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
0901 795 498

Upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – časť tretia Daň za psa

 • Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou.
 • Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.
 • Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 • Predmetom dane za psa nie je:
 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
 • pes umiestnený v útulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan „držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 • Sadzbu dane sa určuje podľa platného VZN č.  6/2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
  1. 15,- EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome
  2. 30,- EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome
  3. 70,- EUR pre fyzickú osobu – živnostníka alebo právnickú osobu, ktorá chová psa ako strážneho psa podnikateľského subjektu

Od dane za psa je oslobodená FO – vlastník psa, ktorá je osamelá a má viac ako 70r. , toto oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.

 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (MČ BA Záhorská Bystrica) na tomto tlačive – tlačivo Priznanie k dani za daň za psa – (1 a 2. strana + V. Oddiel) alebo na tomto tlačive Priznanie poplatku za psov do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v uvedenej lehote (do 30 dní) zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ďalšie podrobné informácie a povinnosti nájdete v platnom

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 6/2023 §3

Legislatíva

Tlačivá

Oznámenie/prihlásenie do evidencie psov