Kto je pre vás naj Bystričan? Nominácie uzatvárame 15.4.2024

Kto je pre vás naj Bystričan? Nominácie uzatvárame 15.4.2024

Pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici mestská časť pripravila hlasovanie o naj Bystričana, aby ocenila občanov, žijúcich i zosnulých, ktorí sa v poslednom desaťročí zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Záhorskej Bystrice v oblasti spoločenského, kultúrneho, športového života, v oblasti verejno-prospešnej činnosti, ochrany životného prostredia, v oblasti školstva či celospoločenského prínosu presahujúceho hranice Slovenska.

Ak máte tip na výnimočného Bystričana, ktorý si podľa vás zaslúži ocenenie, zašlite ho do 15.4.2024 na emailovú adresu nasabystrica@zahorskabystrica.sk alebo odovzdajte nominačný list v obálke s označením Nominácia na ocenenie 2024 v podateľni miestneho úradu. Vaša nominácia musí obsahovať vaše kontaktné údaje, kontaktné údaje nominovaného a zdôvodnenie nominácie. V prípade už nežijúcej osobnosti treba uviesť, že návrh je na ocenenie In memoriam.

Zábery z Oceňovania obyvateľov v roku 2014 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici:

Nominácie na ocenenia bude posudzovať a o oceneniach rozhodovať komisia menovaná starostom mestskej časti zložená z radov poslancov miestneho zastupiteľstva, zástupcov komisií pri miestnom zastupiteľstve, zástupcov organizácií pôsobiacich v mestskej časti i všeobecne uznávaných osobností a autorít zo Záhorskej Bystrice.

Slávnostné oceňovanie obyvateľov sa bude konať v deň výročia prvej písomnej zmienky, 25.7.2024 v Spoločenskom dome.