Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 1235/3937/2022/HUB
Článok

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 1235/3937/2022/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 1245 – záhrada,   v k.ú. Záhorská Bystrica Dátum zverejnenia :11.10.2022 Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č....