Ako nahlásiť trvalý a prechodný pobyt v Záhorskej Bystrici

Ako nahlásiť trvalý a prechodný pobyt v Záhorskej Bystrici

Ako nový občan Záhorskej Bystrice musíte spraviť niekoľko potrebných úkonov, aby ste si nahlásili trvalý pobyt. Aby sa vám nestalo, že na niečo zabudnete, pripravili sme pre vás prehľadný zoznam krokov.

Máte dom, byt alebo bývate v cudzej nehnuteľnosti?

1. Máme rodinný dom alebo chatu

Ak ste postavili v Záhorskej Bystrici rodinný dom a chcete si v ňom nahlásiť trvalý pobyt, najprv musíte požiadať o pridelenie súpisného a orientačného čísla na miestnom úrade na referáte jednoduchých stavieb, pozemkov a súpisných čísel.
Kliknite sem pre rodinný dom: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Kliknite sem pre chatu: Žiadosť o určenie súpisného čísla
Kontakt na referát jednoduchých stavieb, pozemkov a súpisných čísel

 • Pridelené súpisné číslo si následne musíte nechať zapísať v katastri nehnuteľností, až potom môžete ísť vybavovať trvalý pobyt na ohlasovňu pobytu na miestnom úrade.
 • V prípade, že ste kúpili nehnuteľnosť, ktorá už pridelené súpisné číslo má, stačí byť vlastníkom nehnuteľnosti na liste vlastníctva a môžete prísť na ohlasovňu pobytu na miestny úrad.

2. Nevlastním nehnuteľnosť, v ktorej bývam

V prípade, že nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej žiadate trvalý pobyt, je potrebný písomný notársky alebo matrikou overený súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

3. Kúpili sme byt

 1. V prípade, že ste sa stali vlastníkmi bytu v niektorom bytovom dome, k nahláseniu trvalého pobytu budete potrebovať predložiť kópiu list vlastníctva.

Čo potrebujem na nahlásenie trvalého pobytu na miestnom úrade

K samotnému úkonu nahlásenia trvalého pobytu potrebujete platný občiansky preukaz. Naša Zuzka z ohlasovne pobytu vás prihlási na trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici a rovno aj odhlási z predchádzajúceho trvalého pobytu.

V prípade nahlásenia trvalého pobytu detí je nutné, aby zákonný zástupca k ohláseniu pobytu priniesol k nahliadnutiu originál rodného listu alebo jeho kópiu.

Novorodenec má podľa zákona trvalý pobyt podľa matky a nie je nutné hlásiť novorodenca na trvalý pobyt po jeho narodení. Len v prípade, že chcete novorodencovi trvalý pobyt zmeniť na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu matky.

Prihlásenie trvalého pobytu urobíte aj elektronicky.
Kliknite sem: Informácie o podaní prihlásenia na trvalý pobyt

Prihlásením sa na trvalý pobyt vás automaticky zapíšeme do voličského zoznamu mestskej časti.

Ohlásenie o trvalom pobyte nemá formu dokumentu, je zaznamenané v systéme, a preto po ohlásení trvalého pobytu na miestnom úrade môžete ísť priamo požiadať o vystavenie nového OP na policajné riaditeľstvo, ktoré vydáva občianske preukazy. Najbližšie takéto policajné riaditeľstvo je v Bratislave – Dúbravke na ulici M. Sch. Trnavského 1.

Poplatok za vyhotovenie nového OP z dôvodu zápisu nových údajov je vo výške 4,50 EUR.
Kliknite sem: Stránkové hodiny OR PZ Bratislava IV

POZOR
Podľa zákona je občan povinný požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od prihlásenia sa na trvalý pobyt.
Prechodný pobyt platí maximálne 5 rokov.

V prípade, že potrebujete Potvrdenie o trvalom pobyte v papierovej forme, môžete oň požiadať priamo v ohlasovni pobytu na miestnom úrade. Takéto potvrdenie sa vydáva na ceninovom papieri a je spoplatnené sumou 5 EUR. Potvrdenie sa vydáva každému občanovi samostatne. V prípade osôb do 18 rokov žiada o toto potvrdenie zákonný zástupca.

Kde všade treba nahlásiť nový trvalý pobyt

Keď už máte vybavený občiansky preukaz so zapísaným novým trvalým pobytom,  mali by ste si splniť oznamovaciu povinnosť aj voči iným úradom verejnej správy.

Informácie o oznamovacej povinnosti

 • Zamestnávateľ
  O novom trvalom pobyte a zmene adresy je nutné informovať svojho zamestnávateľa. V prípade, že ste aktuálne evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, zahláste túto zmenu na príslušnom úrade.
 • Sociálna poisťovňa
  Pokiaľ ste zamestnaní, nový trvalý pobyt za vás v Sociálnej poisťovni zahlási zamestnávateľ. Ak nie ste zamestnaní, musíte zmenu nahlásiť samostatne.

Informácie z Ústredia Sociálnej poisťovne

 • Zdravotná poisťovňa
  Ak ste štátnym občanom SR, zmenu trvalého pobytu nahlasovať nemusíte. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Vydanie novej kartičky zdravotnej poisťovne je bezplatné.
 • Banka, daňový úrad, odbor živnostenského podnikania
  V prípade, že podnikáte na základe živnostenského povolenia, je potrebné oznámiť zmenu trvalého pobytu do 15 dní osobne alebo elektronicky prostredníctvom služieb jednotného kontaktného centra.
 • Poskytovatelia služieb – internet, mobilný operátor, dodávatelia energií
 • Zbrojný preukaz

Ak vlastníte zbrojný preukaz, zmenu trvalého pobytu oznámte na oddelení Policajného zboru.

 • Pošta
  Aby ste komfortne preklenuli obdobie medzi doručovaním poštových zásielok na starú adresu a novú adresu, požiadajte o službu časové doposielanie zásielok.

 

POZOR
V prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu ohlasujete na kataster a ak vlastníte auto, novú adresu ohlasujete aj na dopravný inšpektorát.

Žiadosť o zmenu údajov katastra

Ohlásenie zmeny trvalého pobytu ste povinní urobiť do 30 dní, odkedy táto zmena nastala. Vypisuje sa žiadosť o zmenu pri sťahovaní do iného okresu alebo v rámci okresu. Žiadosť na stiahnutie a informácie o poplatkoch nájdete tu:

Informácie týkajúce sa dopravného inšpektorátu

Sledujte naše aktuality, pripravujeme aj manuál k zrušeniu trvalého pobytu.