Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 30.6.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 30.6.2020

                                                                                                         P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 30. júna 2020 o 13:00 hod. v  zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

Slávnostná časť:

Zloženie sľubu poslanca  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Pracovná časť:

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa bod. č. 1
 2. Návrh na schválenie VZN č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 2.
 3. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 3.
 4. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 31.12.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 4.
 5. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2019 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr. Kaliariková bod č. 5.
 6. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 31.5. programového rozpočtu 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 6.
 7. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov reg. „C“ KN č. 2711/2 a 2708/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ján Lazur a Zuzana Lazurová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 7.
 8. Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 853/34 orná pôda, k. ú. Záhorská Bystrica spoločnosti MAPEKA, r. o. – ako prípad hodný osobitného zreteľa   – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 8.
 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1 (budova Požiarnej zbrojnice) spoločnosti RadioLan, spol. s r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 9
 10. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu predaja pozemkov vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava – Záhorská Bystrica pre žiadateľa Ing. Zuzana Juríková – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 10.
 11. Návrh na schválenie zámeru kladenia optickej siete na Donskej ulici – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 11.
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – ZB na 2 polrok 2020 – predkladá kontrolór Ing. Mráz bod č. 12.
 13. Správa z komisie Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predkladá predsedníčka komisie Mgr. Šebíková bod č. 13.
 14. Informácia o priebehu súdneho sporu s Ing. Petrom Andom, a Ing. Zuzanou Juríkovou, informácia o spôsobe vysporiadania zmluvného vzťahu s p.Jozefom Bozsenyikom – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva)
 15. Rôzne

pozvánka