Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer prenajatia nebytového priestoru v ZŠ s MŠ, Hargašova 5