Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe MČ BA – ZB – prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe MČ BA – ZB – prípad hodný osobitného zreteľa

MX2630N@zahorska.sk_20220321_102259