Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

Na základe žiadosti Okresného úradu v sídle kraja Bratislava informujeme verejnosť o zámere vyhlásenia PR pramene Vydrice vyvesením oznámenia po dobu 15 dní, aby sa mohli vlastníci, správcovia a nájomníci dotknutých pozemkov vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. (1) písm.  a) až d) zákona č. 543/2002 Z.z.