Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystica č.4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

VZN č. 4/2019