Vrecový zber triedeného odpadu sa u nás začne 16. septembra

Vrecový zber triedeného odpadu sa u nás začne 16. septembra

Milí Bystričania, v týchto dňoch pracovníci OLO rozdávajú do každého rodinného domu modré vrecia na papier a žlté vrecia na plast. Tento zber triedeného odpadu v rodinných domoch sa v Záhorskej Bystrici podľa Harmonogramu zberu 2021 začne vo štvrtok 16. septembra, preto dovtedy vrecia nepoužívajte. Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

V septembri spoločnosť OLO začína v našej mestskej časti s vrecovým zberom triedeného odpadu. Podľa Harmonogramu zberu 2021 bude v Záhorskej Bystrici zber vriec vždy vo štvrtok nepárny týždeň. Prvý zber triedeného odpadu pripadá na štvrtok 16. septembra.

Spoločnosť OLO v septembri odstráni z verejných zberných hniezd kontajnery na plast a papier. Zber plastu a papiera sa v rodinných domoch bude realizovať len prostredníctvom vriec na to určených.

Pozor: Pracovníci OLO budú zbierať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Upozornenie: Mestská časť BA-Záhorská Bystrica nebude vytvárať nové verejné kontajnerové stojiská na papier a plast, zabezpečovať kontajnery v jestvujúcich hniezdach, kontajnery na plast a papier nebudú k dispozícii ani na zbernom dvore.

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a. s. v týchto dňoch doručia tašku (nájdete si ju za svojím plotom), v ktorej sú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každý rodinný dom má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v dome. Výnimkou sú tie pre rodinné domy, v ktorých je registrovaných viac samostatných domácností. Spolu s distribúciou vriec dostanete aj informačné letáky s informáciami k tretej etape vrecového zberu triedeného odpadu. Prosíme vás o ich dôsledné prečítanie.

Kliknite pre Harmonogram zberu 2021.

Ako bude prebiehať vrecový zber

OLO zvýšilo frekvenciu odvozu papiera a plastu na dvakrát mesačne, v Záhorskej Bystrici vždy vo štvrtok v nepárny týždeň. V deň odvozu odpadu môžete vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých kontajneroch s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Ak vám nebudú stačiť distribuované vrecia, budete môcť požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO: 02/50 110 111.

Ako Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy informoval, z prieskumu spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností vyplýva, že až pre 76,8 % z opýtaných je systém vrecového zberu pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % z nich je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Tieto výsledky potvrdila aj následná analýza vzoriek odpadu z vriec zo zapojených mestských častí; znečistenie vytriedeného plastu bolo 11 %, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia o 71 %; pri papieri boli znečistené 4 % odpadu, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia o 60 %. Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.