Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.4.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.4.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

30. apríl 2019 o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 12.3.2019 a 3.4.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Opätovný návrh na prenájom dvoch parkovacích miest vo výmere 26 m2 na pozemku parc. č. 1719/8, k. ú. Záhorská Bystrica za účelom ich vyhradenia pre nabíjanie elektromobilov pre žiadateľa – Západoslovenská energetika, a. s. – predkladá starosta Ing. Krúpa
 3. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc. č. 4048/1 o výmere 402 m² a pozemku parc. č. 4047/2 o výmere 30 m², k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Andrea Zemanová – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1 (budova Požiarnej zbrojnice) MVDr. Radoslavovi Riglerovi ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku parc. č. 3867/1, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa – Bc. Petra Tóthová – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na vyradenie nehnuteľnosti č.parc. 436/1 z evidencie pamätihodnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na schválenie členov redakčnej rady miestnych novín Naša Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie vytvorenia Peňažného Fondu na obnovu Domu smútku v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Návrh na odvolanie tajomníčky Andrei Weinštukovej a dovolenie Mgr. Krajčírovej na pozíciu tajomníčky do Finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2018 (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
 11. Správa o činnosti DHZ v Záhorskej Bystrici za rok 2018 – predkladá predseda Urdovič
 12. Správa o činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2018 – predkladá predsedníčka p. Marošová
 13. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá predseda p. Blecha
 14. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa článok 69 dopĺňa o nový odsek č.4 a článok 91 sa dopĺňa odsekom č. 4, zároveň zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel – predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Návrh na schválenie zámeru rozšírenia kapacity Materskej školy v rámci prebiehajúcej aktivity č. IROP-Z-302021H921-221-10 ,,Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou“ na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 30.4.2019

k bodu č. 1 – Kontrola správnosti formulácie uznesení

k bodu č. 2 – Opätovný návrh na prenájom parkovacích miest- ZSE

k bodu č. 3 – Návrh na prenájom pozemku- Zemanová

k bodu č. 4 – Návrh na predĺženie prenájmu- Rigler

k bodu č. 5 – Návrh na predĺženie prenájom Tóthová šachta

k bodu č. 6 – Návrh na vyradenie z evidencie pamätihodnosti

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie členov RR

k bodu č. 8 – Návrh na vytvorenie peňažného fondu a schválenie šatútu fondu na obnovu Domu smútku , Štatút fondu na obnovu Domu smútku

k bodu č. 9 – Návrh na odvolanie a dovolanie tajomníčky Finančnej komisie

k bodu č. 10 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 11 – Správa o činnosti DHZ

k bodu č. 12 – Správa o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2018

k bodu č. 13 – Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu

k bodu č. 14 – Stanovisko k zmene štatútu hlavného mesta – parkovanie

k bodu č. 15 – Návrh na schválenie zámeru rozšírenia kapacity MŠ , Príloha k rozšíreniu kapacity MŠ