Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 27. júna 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 1 – Kontrola plnenia uznesení
 2. Návrh na 1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 2 – Návrh na 1. zmenu rozpočtu
 3. Návrh na schválenie zmeny prílohy č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 3 – Návrh na schválenie zmeny prílohy č. 1 k Zásadám hosp., Bod 3 – Priloha c.1- cenník nájmov_final
 4. Návrh na schválenie podmienok súťažných podmienok na vyhlásenie VOS na predaj pozemkov – Bod 4 – Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže-pozemok 6292
 5. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2711/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Zuzana Sklenicová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 5 – Návrh na prenájom časti pozemku pre žiadateľku p. Sklenicovú
 6. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2711/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – DOP – KONT, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 6 – Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre žiadateľa DOP KONT
 7. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3253/221, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Západoslovenská distribučná, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 7 – Návrh na schválenie predaja pozemku pre žiadateľa ZSE
 8. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky parc.č. 2659/122, 2309/7, 2309/36, 2309/54 a 2659/299 o celkovej výmere 4 679 m² vo vlastníctve Pod vŕškami, s.r.o. – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 8 – Návrh uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky za ihriskom
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 2/2023, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – Bod 9 – Návrh na schválenie VZN č. 2-2023 o výške príspevku
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 3/2023 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom  z rozpočtu mestskej časti – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – Bod 10 – Návrh na schválenie VZN č. 3-2023, o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám-podnikateľom
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – Bod 11 VZN o podmienkach používania symbolov_v1
 12. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na roky 2023 – 2030 – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – Bod 12 – Návrh na schválenie PHSR
 13. Informatívna správa o pripravovanej zmene Územného plánu zóny Krče – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 13 – Informatívna správa o pripravovanej zmene Územného plánu zóny Krče
 14. Informatívna správa o pripravovaných vodozádržných opatreniach na futbalovom ihrisku – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 14 – Informatívna správa o pripravovaných vodozádržných opatreniach na futbalovom ihrisku
 15. Správa č.01/06/2023 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri správe miestnych daní a poplatkov – Dane za psa a zaujatia verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za zdaňovacie obdobie roka 2022 – predkladá kontrolór Ing. Vladimír Mráz – Bod 15 – Správa 01 06 2023 dane pes ZVP ZB rok 2022 čiastkova
 16. Správa č.02/06/2023 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 16 – Správa č.02 06 2023 z kontroly dodržiavania VZN právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica
 17. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie polroka 2022 – predkladá kontrolór Ing. Vladimír Mráz – Bod 17 – Plán kontrolnej činnosti
 18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za 1. polrok 2023 – prekladá zástupca starostu Mgr. M. Besedič, PhD. – Bod 18 – Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
 19. Informácia o prijatej petícii – Vyslovenia nesúhlasu s povolením výstavby Zóny rodinných domov Strmý vŕšok – predkladá starosta Ing. J. Krúpa – Bod 19 – Informácia o prijatej petícii – Donská 19.1 Petícia Donská – odpoveď
 20. Informácia o vymenovaní nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa  Bod 20 – Informácia o menovaní veliteľa DHZ
 21. Rôzne