Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 5.apríla 2022 o 13:00 hod.

V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.1
 2. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.2 + k bodu č.2 + správa audítora MC Z. Bystrica
 3. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 31.12.2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.3
 4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2021 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr. Kaliariková Bod č.4
 5. Návrh na dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.5
 6. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 975/5, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Martin Hehejík, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.6
 7. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3231/75, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Silvia Topoľská ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa  Bod č.7
 8. Návrh na schválenie predaja pozemkov vytvorených oddelením od pozemku reg. „E“ KN parc. 6146, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľov – užívatelia záhrad v lokalite Strmé vŕšky ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.8
 9. Návrh na schválenie zmeny nájomcu časti pozemku reg. „C“ KN parc č. 3867/1, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Petra Tóthová – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.9
 10. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti areálu SOU energetického za účelom výstavby novej základnej a materskej školy a príslušenstva ( exteriérové ihriská a športoviská )  –  časti budovy bývalých dielní, parc.č. 3253/12 a časti priľahlého pozemku parc.č. 3253/3  v k.ú. Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.10
 11. Rôzne