Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 18.augusta 2021 o 16:30 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

P r o g r a m :

  1. Nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8 v Záhorskej Bystrici o rozlohe 110 m2 zapísaných na LV č. 2059 predkladá starosta Ing. Krúpa  Návrh na schválenie nájomnej zmluvy