Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.4.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.4.2023

Pozvánka na 25.4.2023

 

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 25. apríla 2023 o 13.00 hod. v zasadačke miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva  – predkladá starosta Ing. Krúpa – 1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa – 2. Záverečný účet_2022 2.1. Stanovisko k ZU ZB 2022 DEF Sprava auditora
3. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 31.12.2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa – 3. Stav záväzkov a pohľadávok k 31122022
4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2022 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr. Kaliariková – 4. Informatívna spáva o hospodárení ZŠ s MŠ
5. Návrh na dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa – 5. Návrh na schválenie dotácie právnickým 2023  5.1. Správa kontrolóra – kontrola dotácií
6. Návrh č. 1/2023, ktorým sa mení §4 ods.2 písm. a), b), c) a d), ods. 4 VZN č. 1/2019 v znení dodatkov, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa – 6. Návrh na schválenie VZN č. 1-2023, ktorým sa mení ….
7. Návrh Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica od 1.5.2023 – predkladá p. Martinčičová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a rodiny – 7. Návrh Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica od 1.5.2023
8. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3253/221, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Západoslovenská distribučná a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa – 8. Návrh na predaj ZSD trafostanica 8.1. ZSD prílohy
9. Informácia o prijatom Memorande o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovane výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť a refundovať náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov s dočasným útočiskom, ktorí prišli na Slovensko, za obdobie marec – november 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa – 9.1. Memorandum HL.mesto
10. Rôzne