Poslanci schválili rozpočet na rok 2022

Na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 30. novembra 2021 miestni poslanci popri ďalších bodoch schválili aj rozpočet na 2022 s prognózami na roky 2023 a 2024. Okrem rozpočtu zastupiteľstvo schválilo návrhy nových Všeobecných záväzných nariadení o reklame, parkovaní a miestnych daniach či nový prevádzkový poriadok na cintoríne. Prečítajte si prehľad najdôležitejších informácií.

Rozpočet na rok 2022

Mestská časť BA-Záhorská Bystrica počíta s vyrovnaným rozpočtom na rok 2022, čo znamená, že príjmy a výdavky budú v rovnakej výške.

Príjmy mestskej časti predstavujú sumu 7 375 093 EUR:

 • bežné príjmy z plnenia dani z príjmov, dani z nehnuteľností a dani za špecifické služby, nedaňové príjmy
 • granty a transfery, čerpanie eurofondov na nadstavbu a prístavbu školskej jedálne.

Výdavky mestskej časti predstavujú sumu 7 375 093 EUR, sú rozdelené do 11 programov.

 • najväčšiu položku tvoria výdaje na chod školy, materskej škôlky a školského klubu detí, a nadstavba a prístavba školskej jedálne, ktorá zvýši kapacity školy o 8 nových tried a poskytne novú, plne vybavenú školskú kuchyňu – celkovo 4 445 471 EUR;
 • patria sem výdavky na správu obce a ľudské zdroje – 948 116 EUR;
 • správu verejného osvetlenia (19 000 EUR), nákup vianočných osvetlenia do novovzniknutých lokalít Záhorskej Bystrice vo výške 10 000 EUR;
 • zázemie pre EKO skupinu a technické zázemie pre stroje – 400 000 EUR;
 • zateplenie budovy ZUŠ – 50 000 EUR;
 • práce na budove šatní na futbalovom ihrisku – 14 000 EUR;
 • začatie prác na výstavbe nového športovo-oddychového areálu v lokalite Krče – 145 000 EUR;
 • nové kamery na výstupných bodoch mestskej časti – 10 000 EUR;
 • podpora kultúry, športu a mládeže: dotácie pre miestne občianske združenia a športové kluby – 48 951 EUR; počíta sa tiež s dotáciami pre Klub dôchodcov, dobrovoľných hasičov, červený kríž, farnosť;
 • bežná starostlivosť o cesty a chodníky mestskej časti (56 000 EUR), rozpočet počíta s financiami na opravu komunikácií;
 • projektová dokumentácia na prestavbu areálu Elektrovod na novú ZŠ a MŠ vo výške 150 000 EUR;
 • dopravné napojenie na ulici Rošického a Čsl. tankistov – 95 000 EUR;
 • posledná etapa cesty na Podkerepušky – 30 000 EUR;
 • v oblasti životného prostredia rozpočet počíta s náhradnou výsadbou vo výške 23 000 EUR.

Všeobecné záväzné nariadenia

Okrem rozpočtu miestni poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení, VZN o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje a VZN o podmienkach dočasného parkovania v našej mestskej časti.

VZN o reklame

VZN o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení upravuje podmienky umiestňovania reklamných zariadení na území mestskej časti.

 • Zakazuje takéto zariadenia v zeleni alebo na zeleni, na šikmej streche stavby, na mieste, na ktorom bráni vo výhľade na architektonickú dominantu územia, tiež zakazuje umiestnenie zariadenia rozmerov plochy širších ako 5,1 metra a vyšších ako 2,4 metra, a to na pozemku, miestnej komunikácii alebo na chodníku.
 • Zakazuje umiestnenie reklamného zariadenia na miestnej komunikácii a chodníku, ak sa v okruhu 50 m od miesta zariadenia nachádza iné, rovnako zakazuje umiestnenie na stĺpoch verejného osvetlenia, stožiaroch elektrického vedeia.
 • V prípade umiestnenia krátkodobých reklám v trvaní najdlhšie 7 dní dáva povolenie vlastník alebo správca objetku, v ktorom je reklama umiestnená.
 • Správny poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia je stanovený vo výške 50 EUR/za každé zariadenie/rok.

VZN o parkovaní

VZN o podmienkach dočasného parkovania v mestskej časti stanovilo podmienky dočasného parkovania z dôvodu zamedzenia a regulácie trvalého parkovania vo frekventovaných lokalitách mestskej časti. Toto VZN začína platiť od 1. 1. 2022.

 • Parkovanie pred Spoločenských domom bude do 60 minút státia bezplatné.
 • Základná cena parkovania nad 60 minút bude v sume 1 EUR/hod.
 • Bezplatné bude parkovanie v čase od 18.00 hod. – 8.00 hod. a počas víkendov a štátnych sviatkov.

VZN určuje výnimky, ktorými sú vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, služobné vozidlá Policajného zvoru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Vojenskej polície, Ozbrojených síl SR, Colnej správy SR, Hasičského a záchranného zvoru, Záchrannej zdravotnej služby a vozidiel Mestskej polície, služobných vozidiel verejných inštitúcií, a to len v prípade, že parkujú na vyhradených miestach a sú viditeľne označené povolením prevádzkovateľa. Parkovací lístok bude možné zakúpiť prostredníctvom parkovacieho automatu, ktorý bude umiestnený pred Spoločenským domom.

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach aktualizovalo znenie doterajšieho VZN podľa aktuálne platného Zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého súčasťou je aj daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

  • Finančné plnenia sa v tomto aktualizovanom VZN nijako nemenili.

Mestská časť schválila a dala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa nachádza v jej katastrálnom území. Nový prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorína svätých Kozmu a Damiána v Záhorskej Bystrici je platný od 1. 12. 2021. Návrh znenia nájdete tu: Cintorín ZB: Prevádzkový poriadok