Poslanci rokovali najmä o financiách

Poslanci rokovali najmä o financiách

Na poslednom predprázdninovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci hovorili najmä o hospodárení mestskej časti, ale aj o prevádzkovom čase na terasách.
Na úvod celého rokovania zložila poslanecký sľub Ivana Tunegová, ktorá nastúpila na miesto po zosnulom Vladimírovi Kristlovi.
Poslanci  schválili Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2019 a celoročné hospodárenie  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2019 jednohlasne a bez výhrad. Vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a výsledku hospodárenia za rok 2019 a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019.
S financiami súvisela aj správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, ktorú poslanci vzali na vedomie. Poslanci vzali na vedomie tiež informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 31.5.
Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných  službách na území MČ. Terasy môžu podľa tohto VZN fungovať od 8.00 do 22.00 h, interiérové prevádzky od 6.00 h do 22.00 h. Silvestrovská zábava v Spoločenskom dome môže trvať až do 6.00 h.
Poslanci schválili aj zámer kladenia optickej siete na Donskej ulici a odporučili riešenie optickej infraštruktúry uložením optických káblov do zeme po oboch stranách komunikácie.
Poslanci potom schválili prenájom časti pozemkov Jánovi Lazurovi a Zuzane Lazurovej, prenájom pozemku spoločnosti MAPEKA a prenájom nebytových pozemkov v budove Požiarnej zbrojnice spoločnosti RadioLan.