Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín č. 1234/3853/2021/HUB

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín č. 1234/3853/2021/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 1843 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 10.09.2021

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1234/3853/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Ľubice Hájekovej, Hargašová 24/A, 841 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov parc.č.  1843 – zastavaná plocha a nádvorie    v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je  zlý zdravotný stav dreviny, vyschnutie dreviny.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 20.09.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.