Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č.j. 425/1877/2021/HUB

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č.j. 425/1877/2021/HUB

Výrub stromov –  pozemky reg. „C“-KN parc.č. 1035/4, 5, 7 – orná pôda, reg.“E“-KN parc.č. 920/100 – ostatná plocha v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia: 20.04.2021

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 421/1/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Miriam  Horváthovej, Trenčianska 19, 821 09 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 16 ks stromov –  pozemky reg. „C“-KN parc.č. 1035/4, 5, 7 – orná pôda,  reg.“E“-KN parc.č. 920/100 – ostatná plocha v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je výstavba rodinných domov, prístupovej komunikácie na oplotenia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 27.04.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.