Oznámenie o začatí konania na výrub č.j.941/3133/2022/HUB

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j.941/3133/2022/HUB

Výrub stromov – parc. E-KN č. 652/2-ostatná plocha  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia :28.07.2022

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 941/3133/2022/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov parc. E-KN č. 652/2 – ostatná plocha,  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je  zlý zdravotný stav, dreviny sú dekapitované, neplnia estetickú funkciu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 04.08.2022 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.