Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 846/2920/2022/HUB

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 846/2920/2022/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 1155/10 – záhrada,   1155/14 – záhrada, 1155/15 – záhrada v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 12.07.2022

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 846/2920/2022/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Ing. arch. Tomáša Brbúcha, M.Benku 3, 900 31 Stupava, o vydanie súhlasu na výrub 2 ks  listnatých stromov a kríkov parc.č.  1155/10 – záhrada,   1155/14 – záhrada, 1155/15 – záhrada    v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je   vyschnutie drevín, torzo stromov a kríkov, čistenie pozemku od komunálneho odpadu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 19.07.2022 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.