Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 143/985/2022/HUB.

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 143/985/2022/HUB.

Výrub stromov – parc. C-KN č. 894/34 – zastavaná plocha a nádvorie,   v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 01.02.2022

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 143/985/2022/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, ul. Čsl. tankistov 134, 841 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov  parc.č. 894/34 – zastavaná plocha a nádvorie     v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je   zlý zdravotný stav a ohrozovanie osôb a majetku.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 08.02.2022 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.