Od 1. marca začína odvoz bioodpadu zo záhrad

Od 1. marca začína odvoz bioodpadu zo záhrad

Milí obyvatelia, spoločnosť OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od stredy 1. 3. 2023. Odvozné dni pre bioodpad zo záhrad sú v Záhorskej Bystrici nepárne štvrtky.

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Do hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé konáre, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, buriny.
Do tejto nádoby nepatria kompostovateľné vrecká (a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.olo.sk/odvoz-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-zo-zahrad-zacina-v-stredu-1-3-2023/

Odvozné dni v Záhorskej Bystrici nájdete na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/.

Biologicky rozložiteľný odpad môžu obyvatelia s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici odovzdať aj na zbernom dvore, od 1. marca je otvorený aj v soboty v čase 9.00 – 14.00 hod.

V prípade, že ste nový obyvateľ Záhorskej Bystrice a máte záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9, Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. Ak bývate v bytovom dome a chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý sa bude vašej požiadavke venovať.